Beroun – střelnice

Pěchotní střelnice

Rozloha 3 ha

Opuštěno v 90. letech 20. st.

49.98143155N, 14.08299671E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Aktivní střelnice provozovaná Svazem branně-technických sportů v Berouně

Historický vývoj

Posádková střelnice sloužila pro vojenské útvary dislokované v Berouně již před druhou světovou válkou a fungovala do začátku 90. let 20. století. Byla umístěna podél drobné vodoteče na okraji bývalého cvičiště Na Veselé. Na místě bývalé vojenské střelnice je v současnosti provozovaná Svazem branně-technických spolků České republiky, oproti stavu před rokem 1989 má zhruba poloviční rozlohu.

Biologicko-ochranářský význam

Biologický nevýznamné území.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází na v úzkém sevřeném údolí bezejmenné vodoteče na severním okraji Berouna a je ze všech stran obklopena lesy. Leží v teplé klimatické oblasti (T2).

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie