Blšanský chlum

Bývalé cvičiště se střelnicí

Rozloha 120 ha

Opuštěno armádou v roce 1992

50.3477294N, 13.8302980E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Východní část (29 ha) cvičiště je chráněna jako přírodní památka. Zbylá část původně 12O hektarového cvičiště slouží různým účelům, např. pro fotovoltaickou elektrárnu nebo pro zástavbu rodinných domů.

Historický vývoj

Blšanský chlum a jeho blízké okolí byly v minulosti zemědělsky obhospodařované. Na samotném vrchu probíhala od poloviny 19. století do 30. let 20. století ruční těžba kamene. Po těžbě zůstal vrchu celkový rozeklaný ráz s kolmými sloupcovitými skalními výchozy.
Armádou začal být Blšanský chlum využíván až po druhé světové válce, intenzivněji po r. 1950, kdy sem byl do Loun přesunut mechanizovaný pluk z Terezína. V roce 1958 došlo k reorganizaci na motostřelecký pluk a v roce 1977 k přezbrojení na bojová vozidla pěchoty (BVP). V souvislosti s přezbrojením byla v západní části vybudována cvičná střelnice pro BVP. Zmíněný pluk působil v Lounech až do roku 1991, kdy byl reorganizován a o rok později zrušen, čímž zcela skončila i vojenská činnost na cvičišti. 

Po odchodu armády nebyl Blšanský chlum nijak využíván. V roce 2004 byla část území (cca 29 ha) vyhlášena evropsky významnou lokalitou (EVL), roku 2012 je stejné území chráněno také jako přírodní památka.

Biologicko-ochranářský význam

Blšanský chlum je významným refugiem teplomilných druhů rostlin a živočichů, zejména vzácných druhů motýlů. Druhové složení společenstev je podobné stepním vrchům Lounského středohoří.

Přírodní poměry

Dominantou lokality je neovulkanický znělcový suk Blšanského chlumu (273 m n. m.) a jižněji položeného Malého chlumu (283 m n. m.). Zbývající část cvičiště je rovinatá a leží na křídových slínovcích. Nadmořská výška rovinaté části se pohybuje okolo 250 m

Stopy dřívější vojenské přítomnosti se dochovaly v podobě několika valů ve východní části cvičiště a ruin drobných účelových vojenských staveb. 

Vegetace lokality je tvořena především stepními společenstvy na jižně orientovaných svazích a teplomilnými širokolistými trávníky na méně exponovaných částech s hlubšími půdami. Druhové složení společenstev je podobné stepním vrchům Lounského středohoří, ale vzhledem k výrazně menší rozloze je druhově ochuzené. Zoologický význam Blšanského chlumu určují především společenstva bezobratlých. Nejlépe prozkoumanou skupinou jsou motýli. Vyskytuje se zde i přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), který je předmětem ochrany zdejší evropsky významné lokality. Význam lokality pro obratlovce je vzhledem k malé rozloze nízký.

Ochranářský management

V území byly v posledních letech provedeny razantnější zásahy, které pomohly obnově této lokality. Od roku 2012 bylo postupně vykáceno několik hektarů dřevin (zejména hlohu) a byla zavedena sezónní pastva ovcí a koz.  Kromě toho je průběžně likvidován invazní akát. Tato obnova stepních trávníků proběhla díky několika projektům spolku Beleco (např. Natura v zeleném, Military LIFE for Nature). Snahou je zavést trvalou pastvu, pro kterou již byla postavena pevná ohrada. Lokalita je a měla by zůstat volně přístupná veřejnosti.

Rizika

Hrozbou pro cenná stepní společenstva je zarůstání křovinami a porosty invazního akátu ve střední části PP. Jihovýchodní svahy Blšanského i Malého chlumu byly v minulosti osázeny křovinami, s velkým podílem nepůvodních druhů, které komplikují management.  Využití pastvy komplikují terénní nerovnosti, které jsou pozůstatkem činnosti armády (zákopy).

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ

Spolek Beleco, z.s., kontaktní osoba pro projekt LIFE: Mgr. Pavel Marhoul

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny blín černý Hyoscyamus niger 10.07.2021 VU
Cévnaté rostliny dejvorec velkoplodý Caucalis platycarpos 10.07.2021 VU
Cévnaté rostliny kavyl vláskovitý Stipa capillata 10.07.2021 NT
Cévnaté rostliny len tenkolistý Linum tenuifolium 22.05.2015 NT O
Cévnaté rostliny mahalebka obecná Prunus mahaleb 02.06.2021 NT
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 10.07.2021 NT
Cévnaté rostliny vlnice chlupatá Oxytropis pilosa 19.07.2017 NT
Letouni Myotis mystacinus/brandti 15.08.2015 HD IV SO
Letouni Plecotus sp. 15.08.2015 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 15.08.2015 HD IV SO
Letouni netopýr večerní Eptesicus serotinus 15.08.2015 HD IV SO
Letouni netopýr velký Myotis myotis 15.08.2015 NT HD II a IV KO
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 19.05.2015 HD V
Motýli bourovec jetelový Lasiocampa trifolii 21.07.2022 EN
Motýli dlouhozobka zimolezová Hemaris fuciformis 09.05.2018 VU
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 27.07.2018 NT
Motýli modrásek kozincový Glaucopsyche alexis 09.05.2018 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 29.05.2017 VU
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 14.08.2017 VU
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 29.05.2017 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 29.05.2017 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 09.05.2018 NT
Motýli ostruháček trnkový Satyrium spini 20.07.2017 VU
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 09.05.2018 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 09.05.2018 NT O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 21.07.2022 HD II
Motýli přástevník mařinkový Watsonarctia casta 23.05.2015 EN SO
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 20.07.2017 VU
Motýli soumračník skořicový Spialia sertorius 09.05.2018 VU
Motýli soumračník žlutoskvrnný Thymelicus acteon 20.07.2017 EN
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 27.07.2018 NT
Motýli vřetenuška pozdní Zygaena laeta 20.07.2017 EN
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 14.08.2017 VU
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 10.07.2021 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 30.09.2021 NT SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 11.05.2021 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 08.04.2021 O
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 02.06.2021 EN SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 11.05.2021 VU SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 03.04.2019 VU BD I O
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 11.05.2021 VU BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 28.05.2016 O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 11.05.2021 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 28.05.2016 NT BD I O
Ptáci vrána černá Corvus corone 30.09.2021 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 28.05.2016 VU BD I

Zdroje informací

  • Lenka Dvořáková, Pavel Marhoul, Jiří Koptík & Marta Kotecká Misíková (2022): Obnova stepních biotopů na evropsky významné lokalitě Blšanský chlum – případová studie projektu Military LIFE for Nature. Beleco, z.s., Praha, 2022.
  • Hutur s.r.o. (2011): Plán péče o evropsky významnou lokality, navrhovanou památku Blšanský Chlum na období 2011 – 2020.
  • AOPK, regionální pracoviště Ústecký kraj (2017): Souhrn doporučených opatření pro EVL Blšanský Chlum.

 

  • www.beleco.cz
  • https://www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00101-vu-1051-louny/polozka-01218-kasarna-vu-1051-louny?respond=169893&sort=fibre&posun=0
  • https://blizprirode.cz/cz/o_projektu/spoluprace-daphne-cr/natura-zelenem/

Fotogalerie