Bohuslav (bývalá obec)

střelnice tanková

Opuštěno armádou zač. 90. let

49.70176258N, 12.63331233E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá tanková střelnice, dnes již z velké části zarostlá náletovým lesem s převahou břízy, osiky a vrby jívy. Zbytek plochy pokrývají vysokobylinná luční lada s hojným vratičem a vzácně i zbytky vlhkých luk. Na drobné tůně vázán výskyt několika druhů obojživelníků.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea 24.06.2015 EN O
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 24.06.2015 VU O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 05.09.2019 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 21.04.2015 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 21.04.2015 VU SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 24.06.2015 NT SO

Zdroje informací

Fotogalerie