Bor u Tachova

cvičiště

Opuštěno armádou zřejmě zač. 90. let

49.70084167N, 12.73769306E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Biologicky nejcennějším prvkem bývalého cvičiště je komplex vlhkých luk v severní části lokality, které jsou i přes postupující zarůstání dřevinami místy dosud kvalitní. Zaznamenán byl výskyt prstnatce májového, z běžnějších mokřadních druhů lze uvést např. vrbovku bahenní, bukvici lékařskou, čertkus luční nebo suchopýr úzkolistý. Významná ornitologická lokalita. V současnosti zčásti udržováno strojní sečí a pastvou ovcí.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 01.06.2019 NT O
Cévnaté rostliny zábělník bahenní Comarum palustre 30.03.2021 NT
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 01.06.2019 NT HD V SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 19.06.2020 NT SO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 19.06.2020 VU KO
Ptáci žluna šedá Picus canus 30.03.2021 VU BD I

Zdroje informací

Fotogalerie