Bruntál

Bývalé cvičiště

Rozloha 84 ha

Opuštěno armádou v roce 1990 (s odsunem sovětských vojsk)

50.01357513N, 17.47190462E

Moravskoslezský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Většina území byla ponechána samovolnému vývoji, část nelesních ploch recentně zalesněna.

Historický vývoj

Stálá vojenská posádka se v pohraničním Bruntále nacházela už za Rakousko – Uherska, v 19. stol. Posádkové velitelství čsl. armády s pěším plukem zde sídlilo od přelomu roku 1919/1920. Po roce 1945 se zde vystřídalo několik pluků (pěší, dělostřelecký), nějakou dobu zde sídlilo i poválečné Pěchotní učiliště (a nástupnické vojenské školy). V roce 1968 zabrala kasárna i cvičiště sovětská armáda a využívala je až do svého odsunu v roce 1990. V kasárnách Bruntál se nacházely protiletadlový raketový pluk, motostřelecký pluk a další prapory.

Biologicko-ochranářský význam

Území po opuštění armádou postupně samovolně zarůstalo. Ještě kolem roku 2017 se jednalo o biologicky velmi cennou mozaiku podmáčených luk, stepí, březových hájků a fragmentů lužního lesa, výjimečnou v rámci Moravskoslezkého kraje. Recentně ale byla většina nelesních ploch uměle zalesněna.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště, mezi místními známé jako „Střelnice“, se nachází vedle průmyslového areálu při severním okraji města Bruntál, v nadmořské výšce 545-585 m n.m . Geologické podloží tvoří jílovité břidlice, prachovce a droby. V r. 2017 zde byl při biologickém průzkumu potvrzen výskyt 73 chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. kosatce sibiřského či kuňky žlutobřiché. Např. z ptáků se tu vedle sebe vyskytovaly druhy stepní, křovinné, stejně jako druhy obývající řídké i lužní lesy. Bohužel v posledních letech dochází k umělému zalesňování nelesních ploch, což povede k snížení biologické jedinečnosti tohoto území.

Ochranářský management

Část luk sečena, jinak není realizován žádný cílený management.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese a především umělé zalesňování, ke kterému zde recentně dochází. 

Osoby a organizace působící v území

VLS ČR, správa Bruntál

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci svižník polní Cicindela campestris 07.05.2018 O
Cévnaté rostliny jetel kaštanový Trifolium spadiceum 07.06.2017 VU
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 07.06.2017 VU SO
Cévnaté rostliny orlíček obecný Aquilegia vulgaris 04.06.2023 NT
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 04.06.2023 NT O
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 03.06.2018 VU O
Cévnaté rostliny zvonečník hlavatý Phyteuma orbiculare 04.06.2023 EN SO
Motýli batolec duhový Apatura iris 24.07.2019 O
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 26.06.2021 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 24.07.2019 NT HD II a IV SO
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 24.07.2019 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 12.06.2021 HD II a IV SO
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 07.07.2023 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 12.06.2021 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 07.07.2023 NT
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 24.07.2019 NT
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 24.07.2019 NT
Obojživelníci Bombina bombina × variegata 12.05.2018 EN
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 12.05.2018 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 24.05.2020 VU O
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 30.03.2019 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 12.06.2021 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 24.05.2020 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 24.05.2020 VU KO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 29.05.2016 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 15.05.2020 O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 23.03.2015 VU BD I SO
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 17.03.2016 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 25.02.2022 BD I
Ptáci husa – neurčený druh Anser sp. 25.02.2022 VU
Ptáci chřástal polní Crex crex 18.05.2021 VU BD I SO
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 14.04.2017 VU O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 07.05.2018 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 08.04.2017 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 01.05.2020 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 14.05.2021 NT SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 13.05.2017 NT BD I
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 30.04.2016 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 15.05.2020 O
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 03.06.2017 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 15.05.2020 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 15.09.2017 O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 07.08.2017 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 14.04.2017 VU O
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 27.04.2020 EN BD I SO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 06.05.2017 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 04.07.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 24.05.2020 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 02.08.2017 EN BD I SO
Ptáci žluna šedá Picus canus 15.11.2021 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 15.05.2020 SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 04.05.2019 NT
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 12.05.2018 NT HD II a IV SO

Zdroje informací

www.vojsko.net/ceskoslovensko/1686-bruntalske-kasarny-a-vojenske-posadky

armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-armada-za-hranicemi/odsun-31-tankove-divize-z-bruntalu-krnova-a-vvp-libava.htm

www.mubruntal.cz/opustene%2Dvojenske%2Dvycvikove%2Dprostory%2Daneb%2Dbruntalske%2Dostrovy%2Ddruhove%2Ddiverzity/d-964274

cuzk.cz (staré letecké snímky)

Fotogalerie