Bzenec – cvičiště

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 37 ha

Opuštěno armádou v roce 1994

48.9574842N, 17.2912792E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, ptačí oblast

Současné využití

Ochrana přírody, pastva

Historický vývoj

Ve středověku byla značná část lesa mezi Bzencem a Rohatcem ovlivněna pastvou, těžbou
hrabanky a kácením. V 19. století byla většina Bzenecké Doubravy znovu zalesněna borovicí lesní, kromě protipožárního pásu podél železnice a vojenských ploch (cvičiště Bzenec, Pánov). Cvičiště vzniklo spolu se založením jezdeckých a dělostřeleckých kasáren v Bzenci v r. 1882. Ještě v 50. letech minulého století byla plocha cvičiště více než dvojnásobná a dosahovala až k železnici. Součástí vojenského prostoru byla i střelnice pro lehké pěchotní zbraně podél jeho jižní hranice. Ta byla později přesunuta do nově zbudovaného areálu cca 600 m západně od cvičiště (dnešní EVL Bzenec – střelnice).  V průběhu let se v bzeneckých kasárnách, a tím pádem i na cvičišti, vystřídalo několik druhů vojsk a posádek. Jako takticko průpravné cvičiště pro kolová i pásová vozidla sloužilo území až do 90. let 20. stol. Kasárna byla definitivně zrušena v roce 1998, tou dobou už ale vojenské aktivity na cvičišti neprobíhaly. V r. 1994 byla vyhlášena PP Vojenské cvičiště Bzenec, v r. 2005 ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví.

Biologicko-ochranářský význam

Vojenské cvičiště Bzenec je jedním ze 4 posledních pozůstatků kdysi rozsáhlého území s výskytem pískomilných společenstev známých pod názvem Moravská Sahara. V rámci České republiky se jedná o zcela zásadní lokalitu pískomilných druhů bezobratlých a rostlin. Na cvičišti se vyskytují desítky druhů, zejména hmyzu, které zde mají jedinou nebo jednu z mála lokalit v ČR.

Přírodní poměry

Území budují kvartérní eolické sedimenty, které byly vyváty z teras řeky Moravy. Charakteristické jsou písečné přesypy, tvořené téměř čistými křemennými zrny, s nepatrnou příměsí jiných materiálů. Tyto písky jsou kyselé, obsahují velký podíl křemence a dosahují mocnosti 10–30 m. Především v jižní části území je terén značně členitý, se stopami po bývalých vojenských aktivitách (cesty, okopy).  Bzenecké cvičiště patří mezi klasické jihomoravské lokality psamofilní flóry a vegetace. Na rozdíl od NPP Váté písky je zde podstatně bohatší vegetace narušovaných písečných stanovišť, což je dáno vojenským využíváním území v minulosti.

Ochranářský management

Po odchodu vojenské posádky z Bzence začalo území zarůstat nálety akátu a borovice z okolních porostů a docházelo k expanzi třtiny křovištní. Proto bylo třeba přistoupit k větším zásahům.  Na začátku byly odstraněny černé skládky. V jižní části území byl smýcen souvislejší porost borovic, na zbytku území byl postupně odstraňován nálet borovic s ponecháním osamocených vzrostlých stromů. V částech degradovaných třtinou křovištní (hlavně jižní část území) byla bagrem shrnuta vrchní vrstva půdy. Ta byla ze začátku ponechána na lokalitě, poté přehrnována oligotrofním pískem a v posledních letech je shrnutá zemina odvážena mimo PP. Dále zde dochází k průběžné likvidaci invazních rostlin (akát, pajasan, celík). V r. 2022 byla v jižní části území zavedena pastva koní.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin (borovice, případně akát) a zapojování trávníků, např. díky expanzi třtiny křovištní. Všechny tyto problémy řeší současná péče. 

Neznámou do budoucna je stavba silnice D55 z Bzence na Strážnici, která by měla vést v těsné blízkosti.

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín

Město Bzenec (vlastník)

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Formica cunicularia 31.08.2020 O
Blanokřídlí Formica rufibarbis 31.08.2020 O
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 31.08.2020 O
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 31.08.2020 O
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 31.08.2020 O
Blanokřídlí dlouhoretka obecná Bembix rostrata 23.06.2021 EN
Blanokřídlí mravenec lesní Formica rufa 31.08.2020 O
Blanokřídlí mravenec otročící Formica fusca 31.08.2020 O
Blanokřídlí vosák písečný Palarus variegatus 31.08.2020 VU
Blanokřídlí žahalka šestiskvrnná Scolia sexmaculata 31.08.2020 VU
Blanokřídlí žahalka žlutá Scolia hirta 22.07.2020 NT
Brouci Amphimallon assimile 24.05.2014 NT
Brouci Cymindis macularis 04.09.2020 NT
Brouci Harpalus flavescens 16.07.2021 NT
Brouci Harpalus servus 04.09.2020 NT
Brouci Chrysolina carnifex 24.05.2014 CR
Brouci Miscodera arctica 06.10.2015 VU
Brouci Nothorhina muricata 03.07.2023 CR
Brouci chroust mlynařík Polyphylla fullo 16.07.2021 VU O
Brouci krasec měďák Chalcophora mariana 03.07.2023 VU O
Brouci nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis 16.07.2021 NT O
Cévnaté rostliny bělolist nejmenší Filago minima 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny divizna švábovitá Verbascum blattaria 23.07.2021 EN
Cévnaté rostliny hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny chmerek mnohoplodý Scleranthus polycarpos 28.06.2020 NT
Cévnaté rostliny jitrocel písečný Plantago arenaria 31.07.2018 EN
Cévnaté rostliny kavyl vláskovitý Stipa capillata 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny kolenec Morisonův Spergula morisonii 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny kostřava písečná Festuca psammophila 23.07.2021 EN
Cévnaté rostliny kostřava písečná Dominova Festuca psammophila subsp. dominii 05.10.2021 EN
Cévnaté rostliny lnice kručinkolistá Linaria genistifolia 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny ostřice drobná Carex supina 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny paličkovec šedavý Corynephorus canescens 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny radyk prutnatý Chondrilla juncea 23.07.2021 VU
Cévnaté rostliny rmen rusínský Anthemis ruthenica 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny řebříček štětinolistý Achillea setacea 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny silenka ušnice Silene otites 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny smělek sivý Koeleria glauca 23.07.2021 CR
Cévnaté rostliny smil písečný Helichrysum arenarium 23.07.2021 EN SO
Cévnaté rostliny trýzel rozvětvený Erysimum diffusum 23.07.2021 NT
Cévnaté rostliny užanka uherská Cynoglossum montanum 23.07.2021 EN
Cévnaté rostliny vikev hrachorovitá Vicia lathyroides 23.07.2021 NT
Houby pýchavka loupavá Lycoperdon marginatum 31.08.2014 EN
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 25.06.2016 HD IV SO
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 16.05.2021 NT
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 03.07.2023 NT
Motýli blýskavka šedá Acosmetia caliginosa 03.08.2016 NT
Motýli kropenatec pelyňkový Narraga fasciolaria 02.07.2021 VU
Motýli lišaj pryšcový Hyles euphorbiae 25.06.2020 EN O
Motýli lišejníkovec běločelný Eilema pygmaeola 03.08.2016 VU
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 29.08.2018 VU
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 31.08.2020 NT
Motýli okáč medyňkový Hipparchia fagi 31.08.2020 VU
Motýli okáč ovsový Minois dryas 31.08.2020 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 29.08.2018 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 17.07.2021 O
Motýli travařka ozdobná Staurophora celsia 18.09.2021 NT
Motýli vřetenuška čtverotečná Zygaena punctum 02.07.2021 EN
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 16.07.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 16.07.2021 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 27.05.2017 NT HD IV SO
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 16.07.2021 VU KO
Ortopteroidní hmyz saranče písečná Dociostaurus brevicollis 13.09.2022 CR
Ortopteroidní hmyz saranče vlašská Calliptamus italicus 13.09.2022 NT
Pavouci pakřižák Walckenaerův Uloborus walckenaerius 04.06.2021 CR
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 14.05.2017 VU HD IV SO
Plazi ještěrka zelená Lacerta viridis 02.06.2023 EN HD IV KO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 20.07.2014 NT SO
Ploštice klopuška tlustorohá Oncotylus setulosus 31.08.2020 EN
Ploštice kněžice pelyňková Antheminia lunulata 31.08.2020 NT
Ploštice ruměnice hnědá Pyrrhocoris marginatus 31.08.2020 NT
Ploštice vroubenka ladní Spathocera dalmanii 31.08.2020 EN
Ploštice vroubenkovka vyzáblá Chorosoma schillingii 31.08.2020 NT
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 06.06.2019 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 06.06.2019 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 06.06.2019 O
Ptáci břehule říční Riparia riparia 06.06.2019 NT O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 16.05.2020 NT BD I O
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 21.05.2016 VU
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 11.07.2022 EN SO
Ptáci husa velká Anser anser 29.04.2018 VU
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 26.06.2017 CR BD I KO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 11.07.2022 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 11.03.2018 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 06.06.2019 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 06.06.2019 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 27.05.2017 NT SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 06.06.2019 NT BD I
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 24.05.2015 O
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 10.06.2022 EN BD I SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 26.07.2016 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 19.02.2022 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 06.05.2017 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 07.06.2018 EN BD I KO
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 06.06.2019 EN SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 11.07.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 13.09.2022 EN BD I SO
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 06.03.2016 EN BD I KO
Ptáci sova pálená Tyto alba 27.09.2020 CR SO
Ptáci sýček obecný Athene noctua 27.09.2020 CR SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 11.07.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 01.03.2020 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 09.05.2020 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 27.05.2021 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 28.03.2016 NT
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 08.05.2020 SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 10.04.2023 NT

Fotogalerie