Bzenec – střelnice

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 24,9 ha

aktivní

48.95603570N, 17.27430188E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

EVL - Bzenecká střelnice; PO - Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví

Současné využití

Aktivní střelnice Vojenského technického ústavu

Historický vývoj

Na začátku 60. let 20. století došlo k vykácení přibližně 25 ha borového lesa a vzniku bezlesí, kde byla vybudována střelnice k výcviku střelby z lehkých palných zbraní. V 90. letech začalo území sloužit jako zkušební střelnice Vojenského technického ústavu. Provádí se zde střelecké zkoušky ručních zbraní, granátů, minometů apod. Dále zde probíhá střelecký výcvik vojenských útvarů i policie a plocha střelnice je pronajímána pro zájmové skupiny (paintball, sportovní střelba, myslivecké závody). Kromě disturbancí spojených přímo se střelbou dochází k vyřezávání dřevin, pojezdům techniky a především ke shrnování vrchní vrstvy substrátu, ze kterého jsou modelovány až 20 m vysoké valy. Vstup na střelnici není povolený.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o lokalitu celorepublikového významu. Stav vegetačního krytu výrazně ovlivňuje provoz střelnice – v intenzivněji využívané východní a severní části převládají rozvolněné krátkostébelné narušované trávníky s velkým podílem obnaženého substrátu. Západní okraj střelnice je tvořen mohutným valem prakticky bez vegetace, obdobný val i zařízení je i ve středu střelnice. 

Podobně jako bývalé vojenské cvičiště Bzenec i zde se jedná o mimořádně cennou plochu pro pískomilné (psamofilní) druhy a to zejména pro bezobratlé živočichy. Jsou zde ale rozdíly v druhové skladbě. Na střelnici je výrazně vyšší podíl obnaženého písku a biotopů v časnějších fázích vegetační sukcese. Přírodovědně velmi hodnotná společenstva jednoletých rostlin, vyžadujících časté narušování povrchu, jsou na střelnici vyvinuta souvisle a na mnohem větších plochách než na cvičišti, kde je tato vegetace zastoupena pouze v rozptýlené mozaice porostů s dominantním paličkovcem šedavým a nově na sanovaných plochách na jihu území. Oproti tomu je střelnici menší zastoupení zapojených psinečkových trávníků, které se vyvíjejí na dlouhodobě nenarušovaných místech. Proto na střelnici nalezneme větší populace druhů bezobratlých vyhledávající pouštní podmínky. Řada druhů vázaných na skutečně extrémní stanoviště, dokonce na několik stovek metrů vzdáleném cvičišti již nežije. Logicky na střelnici naopak chybí některé druhy vázané spíše na zapojenější trávníky, které mají na cvičišti početné populace.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 215 m spadající do Ratíškovické pahorkatiny leží teplé oblasti (T4). Lokalita leží na navátých píscích.

Ochranářský management

Kolem roku 2005, byla západní a jižní část lokality zarostlá náletem borovic, posléze došlo k jejich vyřezání, zároveň byly na rozsáhlých plochách shrnuty vrchní vrstvy písku. Ten byl využit na obnovu a vytvoření nových valů. V současné době je lokalita díky většímu využití mnohem více disturbovaná než před deseti či 15 lety a celkově vzrostl podíl volného písku a velmi řídkých trávníků.

Rizika

Ukončení provozu střelnice. Intervence ochranářů do provozu střelnice.

Osoby a organizace působící v území

Vojenský technický ústav, s.p.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny jitrocel písečný Plantago arenaria 03.11.2021 EN
Cévnaté rostliny ostřice nízká Carex humilis 03.11.2021 NT
Cévnaté rostliny ostřice vřesovištní Carex ericetorum 03.11.2021 EN
Motýli kropenatec pelyňkový Narraga fasciolaria 02.07.2021 VU
Motýli travařka ozdobná Staurophora celsia 18.09.2021 NT
Ptáci břehule říční Riparia riparia 18.06.2018 NT O
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 15.07.2015 EN BD I SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 06.06.2019 EN BD I SO

Zdroje informací

https://www.vojensko.cz

Domů

Fotogalerie