Červená Voda

Bývalé cvičiště

Rozloha cca 80 ha

Opuštěno armádou v roce 1990

50.04296613N, 16.77210702E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

Přírodní rezervace, ptačí oblast

Současné využití

Ochrana přírody, zemědělské využití (louky – seč, pastva), les

Historický vývoj

Plocha za Křížovou horou sloužila jako vojenské cvičiště československé a po r. 1968 i sovětské armádě. Kasárna v Červené Vodě byla vybudovaná v roce 1938 pro potřeby pevnostních jednotek. V roce 1953 sem byl přemístěn 103. pluk chemické ochrany; vydržel zde 15 let. V roce 1968 obsadila kasárna sovětská armáda (716.protiletadlový raketový pluk), která zde působila až do svého odsunu v roce 1990. Cvičiště bylo různou měrou využíváno. Výcvik probíhal (podle starých leteckých snímků) zejména v JZ části a na kopci U větráku v SV části území. Místy jsou dodnes patrné zákopy v terénu a krátery po dopadu střel. V roce 2020 byla západní část bývalého cvičiště (26 ha) vyhlášena jako přírodní rezervace Mokřiny pod Křížovou horou.

Biologicko-ochranářský význam

JZ část území, zahrnutá v PR Mokřiny pod Křížovou horou, je významná výskytem rašelinných a podmáčených luk, na které je vázána řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Zbývající část bývalého cvičiště tvoří běžné zemědělsky obhospodařované louky.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště leží východně od obce Červená Voda, mezi kopci Křížová hora a U větráku, v nadmořské výše 670 – 760 m n.m. Geologické podloží tvoří horniny Českého masivu – rula a písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty.

V nejnižší, jihozápadní část mezi vrcholy Luzný a Křížová hora, se nachází vodní plocha a mezotrofní rašelinné a podmáčené louky. Tento mokřad přechází směrem ke svahu na východě do sušších, podhorských trojštětových luk. Malá část území je bez managementu a zarůstá náletovými dřevinami (např. okraj lokality pod vrchem U větráku).

Ochranářský management

Po odchodu armády a navrácení pozemků soukromým vlastníkům se na lokalitě s kolísavou intenzitou hospodaří. Dnes na většině území, včetně PR, probíhá zemědělské hospodaření, které zahrnuje zejména strojovou seč. Část území je využívána jako občasná pastvina, část území je bez managementu. Pro území PR je dále doporučen výřez dřevin a obnova tůní.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin (vrb) a šíření třtiny křovištní.

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Pardubického kraje

Soukromí zemědělci

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Králíky

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci střevlík Ulrichův Carabus ulrichii 23.08.2021 O
Brouci tesařík pižmový Aromia moschata 23.08.2021 NT
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 16.06.2018 NT O
Cévnaté rostliny škarda měkká čertkusolistá Crepis mollis subsp. succisifolia 30.06.2016 NT
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 09.09.2021 VU O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 30.06.2016 NT
Cévnaté rostliny všivec lesní Pedicularis sylvatica 02.06.2015 VU SO
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 16.06.2018 NT
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 16.06.2018 NT
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 10.09.2021 NT
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 10.09.2021 NT
Motýli vřetenuška mokřadní Zygaena trifolii 16.06.2018 EN
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 13.04.2020 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 13.04.2020 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 28.09.2023 VU HD V
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 14.05.2022 EN SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 30.06.2020 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 14.05.2022 NT BD I O
Ptáci holub doupňák Columba oenas 29.05.2020 VU SO
Ptáci chřástal polní Crex crex 23.06.2022 VU BD I SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 05.05.2019 NT
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.08.2020 O
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 23.06.2022 NT SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 23.06.2022 NT
Ptáci moták lužní Circus pygargus 04.06.2022 EN BD I SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 14.05.2022 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 14.05.2022 O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 23.06.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 04.06.2022 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 14.05.2022 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 13.04.2020 NT
Vážky šidélko kopovité Coenagrion hastulatum 26.06.2019 NT
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 26.06.2019 NT HD II a IV SO

Zdroje informací

Šafářova L. (2018): Plán péče o přírodní rezervaci Mokřiny pod Křížovým vrchem na období (2020-2030)

 

www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00031-kasarna-a-objekty-csla/polozka-04637-vu-9692-cervena-voda

armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-armada-za-hranicemi/odsun-48-motostrelecke-divize-ze-sumperka-ceske-trebove-olomouce-klasterce-nad-orlici-a-cervene-vody.htm

www.jirivanerek.cz/stranky/sa68/cervenavoda/slides/2.html

r72.opevneni.cz/main.asp?p=6c&s=1

Fotogalerie