České Budějovice

cvičiště

Opuštěno armádou v roce 1989

48.99096186N, 14.44311685E

Status ochrany přírody

PR - Vrbenské rybníky; EVL - Vrbenské rybníky; PO - Českobudějovické rybníky

Současné využití

Historický vývoj

Vojenské cvičiště mělo dlouhou historii s počátkem za Rakouska-Uherska. Výcvik zde ustal těsně před sametovou revolucí v létě 1989, kdy byl v Českých Budějovicích zrušen 20. tankový pluk. Původně otevřená plocha začala po opuštění armádou rychle zarůstat dřevinami. Rychlost rozvoje náletových dřevin podpořil celkově vlhký charakter území v návaznosti na rybníky. V současnosti je území bez managementu a nelesní biotopy omezeny na drobné a stále se zmenšující fragmenty. Z hlediska taxonů vázaných na raně sukcesní stádia, které jsou typické pro vojensky využívaná území je význam opuštěného cvičiště nízký.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Bez péče.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Bombus sp. 03.09.2023 O
Brouci Graptodytes granularis 15.10.2019 NT
Brouci Hydaticus continentalis 10.06.2016 NT
Brouci Hydrophilus aterrimus 11.06.2018 VU
Brouci Polydrusus impressifrons 26.05.2020 NT
Brouci Suphrodytes dorsalis 30.10.2016 VU
Brouci zdobenec skvrnitý Trichius fasciatus 09.07.2020 NT O
Cévnaté rostliny jestřabina lékařská Galega officinalis 09.07.2020 NT
Cévnaté rostliny řezan pilolistý Stratiotes aloides 12.05.2023 CR SO
Měkkýši hrachovka severní Pisidium hibernicum 12.03.2022 VU
Měkkýši levotočka bažinná Aplexa hypnorum 12.03.2022 VU
Měkkýši lištovka lesklá Segmentina nitida 12.03.2022 VU
Měkkýši svinutec kruhovitý Anisus spirorbis 12.03.2022 VU
Motýli batolec červený Apatura ilia 02.07.2020 O
Motýli bělopásek tavolníkový Neptis rivularis 09.06.2019 NT O
Motýli dlouhozobka zimolezová Hemaris fuciformis 19.05.2022 VU
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 11.08.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 22.06.2022 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 19.06.2020 HD II a IV SO
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 06.06.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 06.06.2021 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 15.07.2021 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 03.07.2022 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 13.05.2022 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 06.06.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 15.07.2021 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 26.03.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 06.06.2021 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 20.05.2021 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 07.08.2021 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 09.05.2023 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 20.05.2021 NT O
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 05.09.2014 EN SO
Ptáci bukač velký Botaurus stellaris 19.11.2017 CR BD I KO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 01.12.2018 NT
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 07.05.2018 VU
Ptáci čírka obecná Anas crecca 12.01.2019 CR O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 12.06.2020 BD I
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 21.02.2023 VU
Ptáci hohol severní Bucephala clangula 07.05.2018 EN SO
Ptáci husa velká Anser anser 11.03.2022 VU
Ptáci husice liščí Tadorna tadorna 11.03.2022 CR
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 14.04.2021 VU SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 26.11.2020 CR BD I KO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 19.09.2022 NT
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 21.02.2023 NT SO
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 12.01.2019 VU O
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 23.08.2015 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 29.10.2020 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.05.2018 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 02.05.2021 VU SO
Ptáci kvakoš noční Nycticorax nycticorax 09.06.2018 EN BD I SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 18.12.2021 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 12.01.2019 VU BD I SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 10.05.2022 NT BD I
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 11.04.2015 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 03.09.2017 O
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 23.12.2016 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 13.04.2022 CR BD I KO
Ptáci lžičák pestrý Spatula clypeata 12.01.2019 CR SO
Ptáci morčák velký Mergus merganser 04.12.2020 CR KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 11.04.2020 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 12.01.2019 EN BD I KO
Ptáci ostralka štíhlá Anas acuta 12.01.2019 RE KO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 07.05.2018 VU O
Ptáci potápka roháč Podiceps cristatus 07.05.2018 VU O
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 01.06.2020 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 01.05.2023 O
Ptáci slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula 23.04.2016 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 09.05.2021 O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 08.04.2017 EN BD I KO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 06.02.2020 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 27.03.2022 VU BD I O
Ptáci sýkořice vousatá Panurus biarmicus 21.10.2017 EN SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 07.05.2018 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 12.01.2019 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 01.05.2022 NT O
Ptáci vodouš rudonohý Tringa totanus 27.02.2021 CR KO
Ptáci volavka bílá Ardea alba 18.12.2021 BD I SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 18.12.2021 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 12.01.2019 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 27.02.2021 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 01.06.2020 SO
Ryby a mihule lín obecný Tinca tinca 30.06.2020 VU
Savci zajíc polní Lepus europaeus 30.08.2021 NT
Stejnokřídlí tykadlenka úhledná Metidiocerus elegans 27.05.2020 NT
Vážky klínatka vidlitá Onychogomphus forcipatus 09.07.2020 NT

Zdroje informací

Fotogalerie