Český Krumlov

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 54 ha

Opuštěno armádou začátkem 90.let 20. století

48,82785218N, 14,31601077E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita, CHKO

Současné využití

Pastviny a louky v ochranářském režimu, klidové a odpočinkové území, cyklokros

Historický vývoj

Vojenská posádka v Českém Krumlově je datována od roku 1919, kdy zde sídlilo nejen Posádkové velitelství, ale také 1. baterie dělostřeleckého oddílu; pravděpodobně v této době byla zahájena výcviková činnost na lokalitě. Od roku 1945 zde byl umístěn pěší pluk. Centrum výcviku pěchoty bylo na západě střední části území. Směrem na východ pak navazoval jeden menší okruh pro výcvik řidičů. Od roku 1954 tu působil střelecký pluk, v roce 1958 přejmenován na motostřelecký pluk. Od konce 60. let, kdy byl útvar kompletně přezbrojen na OT64-SKOT, probíhal v území výcvik především řidičů těchto vozidel a samozřejmě také pěchotní výcvik jejich posádek. Aktivity ve vojenském cvičišti probíhaly ještě začátkem 90. let 20. století. Poté bylo území dlouhou dobu bez managementu, pouze část území byla využívána pro motokros. V r. 2006 převzala území od armády Správa CHKO Blanský les, která zde od té doby zajišťuje management. Lokalita je součástí CHKO Blanský les (od r. 1989), EVL Blanský les (od r. 2005) a jako přírodní památka Cvičák bylo vyhlášeno v roce 2016.

Biologicko-ochranářský význam

Bývalé cvičiště navazuje na NPR Vyšenské kopce, s nimiž sdílí řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Významný je výskyt především některých druhů motýlů a ptáků vázaných na rozptýlené křoviny. Můžeme se zde setkat s druhově bohatými teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů, stejně jako podhorskými či horskými druhy.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště u obce Vyšný leží severně od Českého Krumlova, na okraji masívu Blanského lesa. Území dominuje nízký, nespojitý, severojižně orientovaný hřeben s nejvyšším bodem ve výšce 600 m n. m., tvořený pestrou sérií moldanubika s vložkami krystalických vápenců v pararulách.

Území bývalého cvičiště v současnosti pokrývá mozaika trávníků se solitérními, místy až zapojenými porosty stromů a křovin.  Nejhodnotnějším typem vegetace jsou širokolisté suché trávníky ve střední a jihozápadní části území, hostící několik regionálně významných druhů rostlin. Mimo vápenec a exponovaná stanoviště se vyskytují mezofilní ovsíkové louky . Porosty dřevin jsou charakteristické pestrou druhovou skladbou (od jednodruhových až po porosty s více než 15 druhy dřevin). Na tyto biotopy jsou vázány společenstva vzácných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany PP Cvičák, např. motýlů přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), okáče kluběnkového (Erebia aethiops) a ptáků pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Po celém území jsou výrazné stopy po okopech pro tanky a liniových zákopech; řada vojenských staveb a stavebních prvků byla odstraněna po vyhlášení přírodní památky.

Ochranářský management

Ochranu přírody v PP cvičiště zajišťuje Správa CHKO Blanský les. Dlouhodobá péče o území je založené zejména na rotační pastvě (krav) a sečení. Maloplošně zde probíhají i další ochranářská opatření: výřezy křovin, výsadba ovocných dřevin (aleje kolem cest, malý extenzivní sad), ruční kosení křovinořezem, vybudování mělké tůňky pro obojživelníky, likvidace invazních druhů (bělotrn kulatohlavý, křídlatka japonská, vlčí bob mnoholistý). Na východě území je tolerována neoficiální cyklokrosová dráha jako zpestřující disturbanční management chráněného území.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, a šíření některých invazních druhů. Všechny tyto problémy řeší současná péče.

Osoby a organizace působící v území

AOPK ČR – Správa CHKO Blanský les

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci květokras třešňový Anthaxia candens 30.05.2014 EN
Brouci polník třezalkový Agrilus hyperici 12.07.2014 NT
Brouci zdobenec skvrnitý Trichius fasciatus 07.06.2020 NT O
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 30.05.2014 O
Cévnaté rostliny hořec křížatý Gentiana cruciata 04.08.2020 EN O
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 01.07.2023 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 02.06.2019 VU
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 29.07.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 01.07.2023 NT
Motýli modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 29.07.2021 VU
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 14.06.2022 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 26.06.2018 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 14.06.2022 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 01.07.2023 NT
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 30.08.2021 VU
Motýli okáč kluběnkový Erebia aethiops 29.07.2021 EN
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 02.06.2019 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 29.07.2021 O
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 29.07.2021 VU
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 29.07.2021 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 13.07.2018 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 26.06.2018 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 14.06.2022 VU
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 27.06.2016 EN HD II a IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 30.05.2016 NT HD IV SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 13.08.2021 NT
Ortopteroidní hmyz kobylka Boscova Leptophyes boscii 13.08.2021 VU
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 15.06.2021 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 31.05.2020 VU HD IV SO
Ptáci cvrčilka slavíková Locustella luscinioides 30.04.2021 EN O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 30.04.2021 BD I
Ptáci chřástal polní Crex crex 14.06.2023 VU BD I SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 15.06.2021 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 09.06.2018 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 21.06.2023 VU SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 23.04.2022 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 09.07.2022 O
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 18.06.2022 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 12.06.2022 VU BD I SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 23.04.2022 EN BD I SO
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 13.06.2017 NT
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 23.04.2022 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 18.06.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 15.06.2023 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 15.06.2021 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 09.07.2022 SO

Zdroje informací

Lepší P. a kol.: Plán péče o přírodní památku Cvičák na období 2016-2024

  1. Rejnková, AOPK ČR – Správa CHKO Blanský les (pers. com.)

vets.estranky.cz/clanky/vojenske-prostory—jihocesky/kasarna-cesky-krumlov.html

cuzk.cz (staré letecké snímky)

Fotogalerie