Cheb – Podhrad

Bývalé cvičiště

Rozloha 67 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 70. let 20. století

50.05178743N. 12.38283644E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

V současnosti je celé území využíváno pro zemědělské účely – většina jako pole, z menší části jako pastviny.

Historický vývoj

Toto cvičiště leželo na jižním okraji města Cheb, západně od obce Podhrad. Stopy po vojácích jsou na starých leteckých snímcích patrné ještě v 70. letech 20. stol. Tou dobou již byla část cvičiště, využívaná v 50. a 60.letech, rozorána na pole. V severní části byli kolem r. 2010 zbudovány 2 rybníky.

Biologicko-ochranářský význam

Není.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT4). Geologické podloží tvoří terciérní písky, jíly a štěrkopísky, místy překryté kvarterními smíšenými sedimenty.  

Ochranářský management

Není realizován.

Rizika

Území je v současné době bez větší biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Soukromí zemědělci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023

Bez záznamu.

Zdroje informací

cuzk.cz (staré letecké snímky)

mapy.geology.cz/geo/ (geologická mapa)

Fotogalerie