Bílá Voda – cvičiště a střelnice

Bývalé cvičiště a střelnice

Rozloha 60 ha

Opuštěno armádou – část již v 60. letech, část zřejmě začátkem 90.let

50.01659562N, 16.73806113E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

Ptačí oblast

Současné využití

Bývalá střelnice v severní části území - pastvina, včetně statku a technického zázemí. Bývalé cvičiště – zemědělské využití (louky, pastviny).

Historický vývoj

V roce 1938 se jednalo o zřízení cvičiště a střelnice pro osádky z kasáren Červená Voda a Malá Morava, západně od silnice, na úrovni dnešní železniční zastávky Bílá Voda. Jako střelnice sloužila severní část území, jižní část jako cvičiště. Zatímco cvičiště fungovalo dle leteckých snímků zřejmě jen do 60. let (později už jsou zde louky), aktivity na cvičišti jsou patrné ještě do začátku 90.let.

Biologicko-ochranářský význam

Plocha bývalé střelnice je malé, ale strukturně pestré území, které tvoří mozaika mezofilních a vlhčích luk, drobných vodních ploch, stejně jako roztroušené ostrůvky dřevin. Plochy bývalého cvičiště pokrývají dnes běžné hospodářské louky.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT2). Geologické podloží tvoří kvarterní hlinito-písčité sedimenty. Většinu území pokrývají mezofilní louky. Severní část území (bývalá střelnice) je pestřejší. Zde se na pozvolném svahu střídají mezofilní trávníky s roztroušeními dřevinami a remízky, v okolí potoka a rybníků najdeme i podmáčené louky.

Ochranářský management

Není realizován, v území probíhá hospodářská pastva a seč.

Rizika

V současné době nejsou výraznější rizika.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 26.03.2021 VU HD V
Ptáci chřástal polní Crex crex 03.07.2022 VU BD I SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 30.06.2020 VU SO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 30.06.2020 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 07.08.2020 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 07.08.2020 NT O

Zdroje informací

cuzk.cz (staré letecké snímky)

https://r72.opevneni.cz/main.asp?p=6c&s=1

Fotogalerie