Cheb – Rovinka

Bývalé pěchotní či ženijní cvičiště

Rozloha 23 ha

Opuštěno armádou v devadesátých letech

50.0629117000N, 12.3575801000E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Lokalita je bez jakéhokoliv využití, S výjimkou komplexu budov v severní části kde sídlí technické služby.

Historický vývoj

O využívání území armádou existují jen kusé informace. Dle leteckých snímků bylo na jihu území po druhé světové válce několik dřevěných staveb, mohlo se jednat o dočasné ubikace či sklady. V druhé polovině 50. let minulého století je v území hustá síť zákopů a okopů, které postupně přibývají, V druhé polovině 60. let přibývá překážková dráha pro pěchotu. Armáda územ opustila pravděpodobně hned na začátku 90. let – v roce 1993 území armáda prokazatelně nevyužívá. Po činnosti armády zůstala zachována celá řada zpevněných i nezpevněných okopů a zákopů, z nichž část je dokonce krytá. 

Lokalita sloužila pravděpodobně jako cvičiště pro pěchotu, možná i pro výcvik ženistů či pohraničníků.

Biologicko-ochranářský význam

Díky absenci péče zde od odchodu armády výrazně postoupila sukcese, velká část lokalita je zarostlá náletem dřevin, disturbovaná místa zanikla, stále se zde vyskytují fragmenty suchých trávníků.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT4) Chebské pánve. Lokalita je tvořena terciérními sedimenty různé zrnitosti a fylitickými břidlicemi spodního ordoviku. Na lokalitě převažují mezofilní až ruderalizované trávníky a vzrostlé nálety dřevin. Místy se odsud dochovaly fragmenty sušších trávníků.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, zanikání míst s volnou půdou a zapojování trávníků. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 16.05.2022 NT SO
Ptáci chřástal polní Crex crex 16.05.2022 VU BD I SO

Zdroje informací

Fotogalerie