Cheb – Špitálský vrch

Bývalé cvičiště řidičů těžké techniky, cvičiště pěchoty, střelnice z ručních zbraní

Rozloha 58 ha

Opuštěno armádou v druhé polovině devadesátých let

50.08718243N, 12.35876904E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Přibližně 1/3 lokality je běžně lučně obhospodařována, zbývající část zůstává ladem.

Historický vývoj

První vojenská činnost se v území objevuje v závěru 50. let minulého století v souvislosti s výstavbou kasáren. Od poloviny 60. let je území využíváno k výcviku řidičů pásové vojenské techniky. V rámci lokality je vyjeto velké množství cest. Mimoto je součástí střelnice z ručních zbraní a háziště granátů. 

Využívání lokality armádou bylo v průběhu 90. let utlumováno a činnost byla ukončena v polovině tohoto desetiletí.

Biologicko-ochranářský význam

Díky absenci péče zde od odchodu armády výrazně postoupila sukcese, velká část lokalita je zarostlá náletem dřevin, disturbovaná místa zanikla, stále se zde ale vyskytují fragmenty mezofilních, relativně květnatých trávníků.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT2) Chebské pánve. Lokalita spadající do sasko-durynské oblasti je tvořena paleozoickými fylitickými svory. Na lokalitě převažují mezofilní často výrazně ruderalizované až ruderální trávníky a vzrostlé nálety dřevin.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, zanikání míst s volnou půdou a zapojování trávníků.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie