Jeseník – cvičiště

Bobrovník

Bývalé cvičiště

Rozloha 100 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v roce 1990

50.21626834N, 17.18017971E

Olomoucký kraj

Status ochrany přírody

Ptačí oblast, CHKO

Současné využití

Severní část lokality je zastavěna a využita jako výrobní a skladovací plocha a golfové a kynologické cvičiště. Zbylá část cvičiště je zarostlá převážně lesem. Nezarostlé travnaté plochy leží ladem, na části jsou v zimě provozovány běžkařské trasy (běžecký lyžařský areál Kasárna).

Historický vývoj

Cvičiště bylo dle leteckých snímků intenzivněji využíváno zejména sovětskou armádou, která zde sídlila působila od roku 1968 až do svého odsunu v roce 1990. Kromě jiného zde po ní zůstala skládka odpadů, která byla později rekultivována inertním materiálem (v SZ části cvičiště).

Biologicko-ochranářský význam

Díky absenci péče zde od odchodu armády výrazně postoupila sukcese, velká část lokalita je zarostlá náletem dřevin. Na podmáčených místech se vyvíjejí mokřadní olšiny. V malé míře se zde stále vyskytují fragmenty mezofilních trávníků a podmáčených lad s vrbinami (zejména ve východní části území).

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště leží na JZ okraji města Jeseník, v nadmořské výšce 475 – 550 m n. m. Území leží v chladné oblasti (CH7). Geologické podloží tvoří kvarterní hlinito-kamenité sedimenty, na západě území vystupuje amfibolit. V území převažují lesní porosty vzniklé sukcesí, od smíšených lesíků tvořených převážně pionýrskými dřevinami až po olšiny na podmáčených místech. Nelesní enklávy jsou tvořené travními porosty od sušších ovsíkových trávníků až po podmáčené louky a tužebníková lada.

Ochranářský management

Není realizován, sečena je pouze část travních porostů pod běžkařskými trasami.

Rizika

Hlavní rizika představuje rozvoj zástavby, ve zbylé části území pak zarůstání lokality náletem dřevin (břízy, osiky, vrbiny) a šířením ruderálních a invazních druhů (třtina křovištní, zlatobýl).

Osoby a organizace působící v území

Správa CHKO Jeseníky

Město Jeseník

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny kýchavice bílá Veratrum album 13.04.2023 O
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 10.08.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 18.06.2021 NT
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 18.04.2023 VU O
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 24.04.2014 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 13.04.2023 VU HD V
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 31.05.2019 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 06.05.2014 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 10.09.2020 NT O
Ptáci čírka obecná Anas crecca 10.03.2022 CR O
Ptáci chocholouš obecný Galerida cristata 30.04.2015 CR O
Ptáci krkavec velký Corvus corax 10.09.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 25.08.2022 VU SO
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 13.09.2022 VU BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 30.05.2018 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 10.05.2022 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 13.09.2022 NT
Ptáci výr velký Bubo bubo 29.05.2018 EN BD I O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 29.05.2018 SO
Savci bobr evropský Castor fiber 27.03.2018 HD II a IV SO

Zdroje informací

Cuzk.cz (staré letecké snímky)

Nahlizenidokn.cz

armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovetska-armada-za-hranicemi/odsun-dalsich-jednotek-v-prubehu-2-etapy-stahovani-sovetskych-vojsk-z-ceskoslovenska.htm

www.sekm.cz/portal/areasource/details/5872003/

Fotogalerie