Karlovy Vary – Hory

Bývalé cvičiště

Rozloha přibližně 80 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 70. let

50,21489646N, 12,80297367E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Zástavba rodinných domů

Historický vývoj

Toto vojenské cvičiště se nacházelo západně od Karlových Varů, v jižní části katastru obce Jenišov, dnes místní část Pod Rohem. Přestože vojenská posádka byla v Karlových Varech zrušena začátkem 90. let, na cvičišti už zřejmě tou dobou výcvik neprobíhal. V současnosti je téměř celé území bývalého cvičiště zastavěna obytnou čtvrtí.

Biologicko-ochranářský význam

Území je z větší části zastavěno obytnou čtvrtí a je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT7). Geologické podloží tvoří terciérní vulkanogické sedimenty smíšené, epiklastika, na východním okraji překryté kvartérními spraši a sprašovými hlínami a kvarterními štěrky a písky.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez větší biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
luňák červený Milvus milvus 03.05.2016 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 28.04.2023 VU BD I O
Ptáci žluna šedá Picus canus 28.04.2023 VU BD I

Fotogalerie