Křivice

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 4ha

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 90. let

50.17529441N, 16.11675623E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

občasný motokros, pojezdy vojenskou technikou, sportovní a relaxační využití

Historický vývoj

K historii území se nepodařilo zjistit relevantní informace. Je možné, že sloužilo pro posádku umístěnou v muničních skladech u Týniště nad Orlicí. Cvičiště muselo být založeno mezi roky 1958 a 1962. Zpočátku zde byly pouze dvě linie zákopů. Na přelomu 80. a 90. let je zde ale hustá síť vyježděných cest od vojenské těžké techniky – pravděpodobně kolové. 

Armáda lokalitu přestala využívat na počátku 90. let. Několik let zde následně byly motokrosové dráhy.

Biologicko-ochranářský význam

Na lokalitě jsou vylišeny Acidofilní trávníky mělkých půd, trávníky jsou ale poměrně degradované, s ochuzenou druhovou skladbou. Místy se vyskytuje čistě mezofilní nebo ruderální vegetace. Lokalita je silně zarostlá náletovými dřevinami. Na druhou stranu se s ohledem na písečný podklad na řadě míst vyskytuj fragmenty poměrně zachovalých řídkých nízkých trávníků. Na lokalitě stále vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin, ale i bezobratlých. 

Lokalita je v regionálním měřítku poměrně cenná. 

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 280m spadající do Třebechovické tabule leží v mírně teplé oblasti (MT11). Na větší části území se nacházejí kvartérní kamenité až hlinitokamenité sedimenty. Na většině území převládají písky.

Ochranářský management

Na konci 90. let až do poloviny prvního desetiletí nového milénia zde bylo poměrně využívané motokrosové cvičiště. Tato činnost bohužel skončila a pojezdy jsou zde jen velmi příležitostné. V roce 2015 zde provedlo několik zásahů Jaro Jaroměř – jednalo se o pokosení invazivního jalovce, vyřezání malé části náletových dřevin, došlo také ke stržení drnu. Několik zásahů se opakovalo v pozdějších letech. celkově je ale intenzita péče nedostatečná a nárazová. Trávníky se zapojují, dochází k šíření mezofilní a ruderální vegetace a náletů dřevin.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zapojování trávníků a zarůstání lokality náletem dřevin Problematické je zajištění dostatečného množství těžké techniky na pravidelné disturbance trávníků. Problematické jsou jednorázové silné zásahy bez navazující péče – dochází k šíření ruderálních druhů a celkové degradaci lokality.

Osoby a organizace působící v území

ČSOP JARO Jaroměř

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny paličkovec šedavý Corynephorus canescens 29.07.2019 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 29.07.2019 VU HD IV SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 18.04.2016 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 18.04.2016 VU O

Fotogalerie