Moravské Knínice

Bývalá střelnice

Rozloha 3 ha

Opuštěno armádou v roce 2002

49.2824497N, 16.49507159E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Pozemky bývalé střelnice jsou součástí pastevního a jezdeckého areálu. V širším území vytváří obec Moravské Knínice rekreační lesopark.

Historický vývoj

V roce 1928 bylo propachtováno území pro brněnskou vojenskou posádku, pro zřízení polní střelnice. V roce 1956 začala úprava vojenské střelnice. Majitelé museli prodat své pozemky v areálu střelnice za symbolickou cenu. Vojenská akademie Brno využívala vojenskou střelnici ke cvičným střelbám. V budově strážnice byli ubytováni 2 vojáci, kteří areál udržovali a hlídali. Obec Moravské Knínice usilovala o navrácení majetku od r. 1995. V roce 2002 byly ukončeny střelby a v roce 2004 převedeny pozemky do vlastnictví obce. Po zrušení vojenské střelnice jsou pozemky využívány jako pastviny a louky. Obec Mor. Knínice v širším území v letech 2017 – 2021 vysázela aleje, ovocné sady a ostrůvky dřevin, jako součást tzv. rekreačního lesoparku.

Biologicko-ochranářský význam

Plocha bývalé střelnice je malá, ale jako součást navazujících mezofilních, relativně zachovalých luk s roztroušenými dřevinami, tvoří cennou enklávu v okolních polních a lesních kulturách. 

Přírodní poměry

Bývalá střelnice se nacházela jižně od obce Moravské Knínic, v nadmořské výšce kolem 310 m n.m. Území leží v mírně teplé oblasti (MT11). Geologické podloží tvoří na většině území kvarterní nivní sedimenty, v severní části pak zasahují spraše.

Z vojenských dob zůstala zachovaná panelová cesta a budova strážnice. V současnosti je území pozemky součástí pastevního a jezdeckého areálu.

Ochranářský management

Není realizován, probíhá zde běžná hospodářská pastva a seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Obec Moravské Knínice, nájemci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

  • Infopanel NS Moravské Knínice
  • cuzk.cz (staré letecké snímky)
  • https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty/05-operacni-program-zivotni-prostredi/05-4-ochrana-a-pece-o-prirodu-a-krajinu/extravilan-moravske-kninice-strelnice-u-dubu

Fotogalerie