Příbram – Pichce

Bývalé cvičiště

Rozloha 45 ha

Opuštěno armádou v 70.letech 20. století

49.69934945N, 14.03614955E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

Významný krajinný prvek

Současné využití

Střední část kolem vrchu Pichce je dnes využívána pro motokros a ochranu přírody. V severní části je rekultivovaná skládka se solární elektrárnou. Jižní část území, oddělená silnicí č. 18, byla využita pro zástavbu (průmyslové a skladovací plochy) a navážku.

Historický vývoj

Do 50. let minulého století měl pozemek charakter obecních lad, tradičním hospodařením byla pastva a drobné zemědělství Jako cvičiště vojenské pěchoty a příležitostně i střelnice sloužilo toto území od 50. let do 70.let 20. stol. Po opuštění armádou postupně zarůstala náletem, kterému bránilo pouze příležitostné využití pro motokros a autokros.  Pozornosti a péče se tomuto území dostalo opět v r. 2007, kdy zde byl vyhlášen významný krajinný prvek Motýlí step Pichce o rozloze 10 ha. 

Biologicko-ochranářský význam

Dnes jižní stráň vrchu Pichce pokrývá pestrá mozaika stepních a lesostepních stanovišť, které při úpatí přecházejí do vlhkých luk. Rozmanité biotopy hostí více než 60 druhů denních motýlů, početné populace obojživelníků a plazů, vzácné druhy rostlin i ptáků. Nalézáme zde druhy vázané na xerotermní stanoviště, světlé okraje listnatých lesů i mezofilní vlhké louky. Křovinaté stráně hostí řadu ptačích druhů, které z běžné zemědělské krajiny rychle mizí.

Přírodní poměry

Bývalé vojenské cvičiště se nachází při severozápadním okraji Příbrami na vrchu Pichce, v nadmořské výšce 550-70 m n.m. Území spadá do mírně teplé oblasti (MT5). Geologické podloží tvoří droby, arkózy, prachovce a pískovce s vložkami bazaltu, v západní části se vyskytují také slepence.  

Charakteristické vojenské stavby či panelové cesty, typické pro většinu cvičišť, zde nenajdeme. 

Ochranářský management

Současná péče o lokalitu spočívá zejména v mozaikovém sečení, výřezu dřevin a v řízeném motokrosu. Na jižním okraji bylo vyhloubeno několik tůní (poblíž silnice) a byl vytvořen prosvětlený (pastevní) les. Na lokalitě je také likvidován expanzní janovec metlatý.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality křovinami a zapojování trávníků. 

Osoby a organizace působící v území

Obec Dubno

Ondřej Sedláček

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Auletobius sanguisorbae 22.08.2015 NT
Brouci Labidostomis tridentata 23.05.2014 CR
Brouci Liparus coronatus 28.04.2014 NT
Brouci Lochmaea suturalis 30.09.2014 EN
Brouci Philonthus mannerheimi 07.04.2014 NT
Brouci Polydrusus confluens 23.05.2014 NT
Cévnaté rostliny zimostrázek alpský Polygala chamaebuxus 28.04.2019 NT O
Lišejníky Evernia prunastri 30.03.2021 NT
Lišejníky Pseudevernia furfuracea 14.03.2021 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 16.07.2022 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 26.05.2018 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 31.07.2017 VU
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 26.05.2022 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 26.06.2019 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 26.05.2022 NT
Motýli soumračník podobný Pyrgus armoricanus 30.05.2020 EN
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 15.03.2021 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 26.05.2018 EN HD II a IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 26.05.2016 VU HD V
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 15.03.2021 NT HD IV SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 26.05.2022 NT
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 01.04.2018 NT O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 29.04.2019 VU SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 29.04.2019 NT
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 22.05.2016 VU BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 29.04.2019 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 22.07.2017 NT BD I O

Zdroje informací

www.obecdubno.cz/motyli-stel-pichce-dubno

www.objevbrdy.cz/motyli-step-pichce-dubno-nedaleko-chko-brdy-najdete-zde-az-52-druhu-denich-motylu.html

Fotogalerie