Varnsdorf

Bývalé cvičiště

Rozloha 20 ha

Opuštěno armádou: nepodařilo se zjistit

50.92617287N, 14.63462271E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Většina území je zemědělsky obhospodařována (louka, pastvina), menší část zůstává ladem.

Historický vývoj

5. rota (později 4. rota) pohraniční stráže sídlila ve Varnsdorfu v letech 1952 až 1966, poté převzala ochranu státních hranic Pohraniční oddělení VB (PO-VB) Varnsdorf a v r. 1973 opět Pohraniční stráž (PS). PS ČSSR byla zrušena 1991. Ve Varnsdorfu v kasárnách sídlil také 4.pluk Civilní obrany (CO). Ministerstvem vnitra začalo používat areál kasáren na počátku 50. let, v roce 1966 se do Varnsdorfu přestěhovala Poddůstojnická škola Civilní obrany (PŠ CO). Pod různými názvy zde působil pluk CO až do roku 1994, kdy se přestěhoval do Rakovníka.

Přesné využití cvičiště na severním okraji města se nepodařilo zjistit; stopy po vojenské činnosti jsou na starých leteckých snímcích patrné minimálně v 70. letech 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Běžné mezofilní louky s vtroušenými lesíky náletových dřevin, místy podmáčené.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště leží při severním okraji města Varnsdorf. Území leží v mírně teplé oblasti (MT2). Geologické podloží tvoří tercierní vulkanoklastika a štěrky, písky a jíly, v západní části překryté kvarterními hlinito-kamenitými sedimenty.

Ochranářský management

Není realizován, na většině území probíhá běžné zemědělské hospodaření.

Rizika

Zejména zarůstání lokality náletem dřevin při absenci hospodaření.

Osoby a organizace působící v území

Soukromí zemědělci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Letouni netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 08.07.2014 HD IV SO

Fotogalerie