Vimperk

Bývalá střelnice pro ruční zbraně

Rozloha 6,6 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v 70.letech 20. století

49,06330584N, 13,73298077E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

Evropsky významná lokalita, CHKO

Současné využití

Většina lokality je běžně lučně obhospodařována, část tvoří lesy vzniklé náletem, v centrální části se nachází rekreační areál.

Historický vývoj

Tato střelnice, ležící severně od vimperských kasáren U Sloupu, byla yyužívána zřejmě jen v 50. a 60. letech 20.století. Hlavní výcvik vimperské posádky probíhal na cvičišti Radost a na střelnici Klášterec. V centrální části území dnes funguje rekreační areál.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o běžné mezofilní až podmáčené louky a sukcesní porosty dřevin. Zaznamenáno zde bylo několik zajímavých druhů rostlin a motýlů.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasti (CH7). Geologickým podkladem jsou pararuly moldanubické oblasti.  V současnosti část území pokrývají mezofilní až mírně vlhké louky a lesní porosty vzniklé z náletů.  

Ochranářský management

Zemědělská seč

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin v západní části.

Osoby a organizace působící v území

CHKO Šumava

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c38db59779714a78aec4c731152b0290 (mapování biotopů Natura 2000)

cuzk.cz (staré letecké snímky)

cs.wikipedia.org/wiki/U_Sloup%C5%AF

Fotogalerie