Dobřany

Šlovický vrch

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 42 ha

Opuštěno armádou po roce 1990

49.6624394N, 13.3171948E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Pastviny, motokros, offroad, cyklokros, sportovní a relaxační využití, kulturní akce

Historický vývoj

Na mapách stabilního katastru je tato lokalita zobrazena jako zemědělská krajina s poli a sady na úrodnějších půdách a obecními pastvinami na výslunných svazích s mělkou půdou. V 90. letech 18. století byla v Dobřanech postavena kasárna. Od počátku až do druhé světové války zde sídlila jízda, tzv. dragouni. Ještě po druhé světové válce byla severní část území využívána pro zemědělské a lesnické hospodaření. Většina území však sloužila jako výcvikové středisko řidičů plzeňské divize, současně zde byl nepravidelně prováděn výcvik řidičů tanků tachovské divize. Ojedinělé je využití cvičiště pro civilní účely před r. 1990; již tehdy se zde konaly mezinárodně uznávané závody terénních motocyklů. 

Po roce 1990 armáda cvičiště opustila. V území nadále probíhaly oficiální motokrosové a offroadové závody a také nepravidelné nelegální pojezdy terénních motocyklů a automobilů. V r. 2000 byla ve východní části území zřízena deponie inertního hlinitokamenitého materiálu. 

V r. 2014 začala razantnější obnova cvičiště. V r. 2016 byla vyhlášena evropsky významná lokalita Dobřany a v r. 2018 také vyhlášení přírodní památky Šlovický vrch.

Biologicko-ochranářský význam

Bývalé cvičiště Dobřany je malé, ale biologicky velmi hodnotné území na úbočí Šlovického vrchu. Známé je především jako útočiště ohrožené fauny periodických tůní (listonoh letní, žábronožka letní, kuňka žlutobřichá). Na regionální poměry unikátní je však také výskyt více než třiceti druhů cévnatých rostlin uvedených v červeném seznamu. Strukturní diverzita biotopů je dlouhodobě zajišťována pestrým managementem (pastva koní, motokros, offroad, pojezdy vojenskou technikou).

Přírodní poměry

Reliéf území je velmi členitý, nalezneme zde plošiny, mírně zvlněné svahy se zářezy drobných roklí, i 2 staré menší lomy v jižní části území. Na lokalitě je ale i velký podíl míst s poměrně velkým sklonem svahu. Zde došlo činností armády a erozí k vypreparování podkladové horniny – místy zbřidličnatělých metabazaltů. Významným terénním prvkem je hustá síť někdejších tankových cest v různém stádiu zarůstání. V severní a střední části se dochovaly i další terénní útvary vzniklé činností armády jako jsou tankové okopy, zákopy či nakládací rampy. 

Z botanického hlediska patří dobřanské cvičiště mezi nejhodnotnější vojenské prostory západních Čech. Vegetace je zde tvořena mozaikou obnažených ploch, teplomilných a ruderálních trávníků a různě zapojených porostů křovin (hlavně trnky a hlohů). 

Na tůně a periodické kaluže je vázána vegetace vodních a mokřadních rostlin, včetně vzácných rostlin. Periodické tůně jsou však pro toto území významné zejména jako biotop dvou drobných korýšů – listonoha letního a žábronožky letní. Kromě nich osidluje kaluže a tůně také silně ohrožená kuňky žlutobřichá, která je hlavním předmětem ochrany EVL Dobřany. 

Výslunné stráně s mozaikou narušovaných kamenitých ploch, krátkostébelných trávníků a řídkých křovin jsou vyhledávaným biotopem také pro některé bezobratlé, plazy a ptáky.

Ochranářský management

V r. 2014 zahájilo město Dobřany ve spolupráci s biology obnovu zarostlého cvičiště. Byla odstraněna převážná část zapojených porostů dřevin, povrch narušen armádní pásovou technikou, vytvořeny nové tůně a bagrem odstraněny vybrané maloplošné porosty třtiny křovištní. Na tento projekt navázala pravidelná péče spočívající zejména v dalším maloplošném odstraňování náletu, pojezdech těžkou technikou, doplňování a obnově soustavy tůní. Od r. 2016 zde působí několik zájmových spolků, jejichž činnost je spojená se žádoucími disturbancemi (motokros, offroady, fourcross).  Od r. 2018 probíhá na cca 2/3 území pastva Exmoorských koní.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, na několika místech se objevuje invazní akát. Výzvou je skloubení mnoha různých aktivit, což se zatím daří díky správci území.

Osoby a organizace působící v území

Správce území: Ondřej Pexa

Vlastník: město Dobřany

Krajský úřad Plzeňského kraje, AOPK regionální pracoviště Plzeň

Uživatelé území: Bikepark Dobřany (oddíl fourcrossu), Dobřany Offpark (offroadový klub),  HEC klub – enduro (motokros)

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let.

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 28.06.2022 NT
Cévnaté rostliny jehlice plazivá Ononis repens 15.08.2016 NT
Cévnaté rostliny odemka vodní Catabrosa aquatica 26.07.2015 CR KO
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 22.06.2018 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 29.07.2022 VU KO
Lišejníky Parmotrema perlatum 21.02.2016 CR
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 29.04.2019 HD V
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 15.08.2016 VU
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 15.08.2016 VU
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 01.05.2019 VU SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 29.08.2022 CR HD II a IV SO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 14.04.2018 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 07.06.2015 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 17.06.2015 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 04.08.2016 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 04.08.2016 NT O
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 09.05.2021 EN SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 08.05.2021 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 04.04.2022 NT BD I O
Ptáci holub doupňák Columba oenas 10.06.2018 VU SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 03.07.2022 NT
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 09.05.2021 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 04.04.2022 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 16.05.2022 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 03.07.2022 VU SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 30.03.2014 VU
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 23.04.2022 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 16.05.2022 O
Ptáci luňák červený Milvus milvus 14.05.2022 CR BD I KO
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 03.07.2022 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 16.05.2022 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 28.04.2021 EN BD I KO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 08.06.2022 VU BD I SO
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 16.05.2022 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 03.07.2022 O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 03.07.2022 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 03.07.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 12.10.2018 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 03.07.2022 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 16.05.2022 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 25.04.2021 VU BD I
Savci zajíc polní Lepus europaeus 28.06.2022 NT
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 15.08.2016 NT

Zdroje informací

  • Koptík J. (2017): Plán péče o přírodní památku Šlovický vrch na období 2018-2027. – Juniperia, z.s., České Budějovice
  • AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Český les (2017): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobřany CZ0323826. 
  • web obce Dobřany
  • facebook – profil „Šlovičák“
  • https://www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00033-cviciste-strelnice-a-prostory/polozka-03552-cviciste-dobrany

Fotogalerie