Dolní Podluží

Bývalá střelnice z ručních zbraní

Rozloha 6 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v 60.letech 20.století

50.87391535N, 14.59141818E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

CHKO

Současné využití

Travní porosty jsou zemědělsky využívány, na části jsou lesní porosty.

Historický vývoj

Vojenská činnost zde probíhala patrně jen v 50. a 60. letech 20. století, kdy zde fungovala pěchotní střelnice.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o běžné mezofilní až podmáčené louky a sukcesní porosty dřevin. Zaznamenáno zde bylo např. několik zajímavých druhů rovnokřídlých.

Přírodní poměry

Bývalá střelnice leží v údolí potoka Milířka, jihozápadně od obce Dolní Podluží.  Území leží v mírně teplé oblasti (MT2). Geologické podloží tvoří kvarterní kamenité až hlinito-kamenité sedimenty a nivní sedimenty. V současnosti se zde nachází mezofilní ovsíkové a podmáčené pcháčové louky, drobné lesíky vzniklé z náletů a olšina lemující potok Milířka.

Ochranářský management

Není realizován, probíhá zde hospodářská seč.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin.

Osoby a organizace působící v území

Soukromí zemědělci

Správa CHKO Lužické hory

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ortopteroidní hmyz saranče mokřadní Stethophyma grossum 09.09.2021 NT

Zdroje informací

Fotogalerie