Domažlice

Opuštěné cvičiště na svazích pod Vavřinečkem.

Rozloha 75 ha

Datum opuštění armádou: po roce 1990

49.4309111N, 12.9125022E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

V západní části území je baseballové hřiště a několik obnovených rybníků, jinak území bez využití.

Historický vývoj

Cvičiště bylo soudě podle leteckých snímků ze 70. let 20. století využíváno k nácviku jízd i výcviku pěchoty. Převažovala zde travinobylinná vegetace, poměrně velké plochy byly zcela bez vegetačního krytu a existovala zde i rozsáhlá síť cest. Ještě v roce 1996 jsou zde patrné čerstvě vyjeté cesty, území však již intenzivně zarůstá.

Biologicko-ochranářský význam

Území vlivem neusměrňované sukcese postupně svůj biologický význam ztrácí. Převážnou část někdejšího cvičiště pokrývají již zcela zapojené porosty dřevin s minimální biologickou hodnotou. Pouze ve východní části lokality se dosud zachovaly ostrůvky polopřirozené luční vegetace s dominantním psinečkem obecným, i ty však postupně mizí. Nejvýznamnějším aktuálně se vyskytujícím druhem je kriticky ohrožená mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides).

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT5) v nadmořské výšce okolo 450 – 510 m. Geologický podklad tvoří muskoviticko-biotitické pararuly.

Ochranářský management

Bez cíleného ochranářského managementu. V západní části lokality bylo recentně obnoveno několik drobných rybníků.

Rizika

Pokračující sukcese v důsledku absence potřebného managementu.

Osoby a organizace působící v území

Baseballový klub Wolfs Domažlice, z.s. –  https://www.wolfs.cz

 

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 08.07.2018 VU HD V
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 19.07.2021 NT SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 20.03.2016 NT O
Ptáci krkavec velký Corvus corax 06.03.2021 O
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 20.03.2016 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 20.03.2016 VU
Ptáci žluna šedá Picus canus 06.03.2021 VU BD I

Zdroje informací

Fotogalerie