Drmoul

(Drmoul - Cech)

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 100 ha

Opuštěno armádou v roce 1995

49.9318822N, 12.6358653E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

Přechodně chráněná plocha

Současné využití

Ochrana přírody, motokros, sportovní a relaxační využití (naučná stezka)

Historický vývoj

Cvičiště vzniklo na jižním úbočí Panského vrchu, v místech zaniklé obcí Cech Svatého Víta.  Tato obec byla založena jako hornická osada v 16. století.  Cvičiště bylo vybudováno v 50. letech 20. století pro potřeby výcviku jednotek umístěných do Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní. Prostor ze začátku (od r. 1951) využíval zejména pěší pluk. V roce 1958 proběhla transformace na motostřelecký pluk. V r.1974 byl pluk přezbrojen a od této doby probíhal v území výcvik především s BVP. Mimo posádky z kasáren využívala cvičiště také školní rota pohraniční stráže z Chodové Plané.  Vojenský útvar ve Velké Hleďsebi byl zrušen v r. 2004, ale dle pamětníků vojáci nevyužívali cvičiště už od r. 1995. V roce 2007 byla vyhlášena přechodně chráněná plocha Cvičiště a postupně prodloužena až do roku 2024.  V r. 2011 byl ve východní části území zřízen motokrosový areál.

Biologicko-ochranářský význam

Díky činnosti armády se zde vytvořila pestrá mozaika mokřadních i suchých stanovišť, které se v okolní krajině na srovnatelně velké ploše nevyskytují.  Díky tomu se zde vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména motýlů, obojživelníků a ptáků. Kvůli ochraně kriticky ohroženého motýla hnědáska chrastavcového zde byla v roce 2007 vyhlášena přechodně chráněná plocha Cvičiště (zatím platná do r. 2024). Územím prochází 2 naučné stezky a je zde provozován motokrosový areál.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště se nachází na jižním úpatí Panského vrchu a leží v nadmořské výšce přibližně 600 m.  Geologické podloží větší části území tvoří kyselé metamorfity, pouze do východního cípu zasahuje též biotitická žula borského masivu. Ve sníženinách v centrální a západní části lokality jsou tyto horniny překryty kvartérními hlinitými sedimenty.  Na jižním okraji území protéká Senný potok, na němž leží 3 menší rybníky, v údolí se nachází také vývěr železité kyselky.

Ochranářský management

Péče o území spočívá v mozaikovém kosení a vyřezávání dřevin, zejména na vlhkých a podmáčených loukách, a pojezdy motorkami v sušších částech území. I přes řadu prováděných zásahů však cvičiště postupně zarůstá dřevinami.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin. Lokalita je rozlehlá a protože není zvláště chráněným územím, je složitější zajistit financování péče.

Osoby a organizace působící v území

Městský úřad Mariánské Lázně (odbor ŽP)

Motokros Na Cechu

Obce Trstěnice, Drmoul, Tři Sekery (vlastníci)

AOPK ČR, regionální pracoviště Karlovy Vary

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Formica sp. 21.10.2023 O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 17.09.2019 NT
Korýši rak říční Astacus astacus 20.09.2014 VU HD V KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 16.08.2023 VU KO
Motýli hnědásek chrastavcový Euphydryas aurinia 20.09.2019 EN HD II
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 11.06.2021 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 10.07.2020 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 10.07.2020 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 11.06.2021 NT
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 11.06.2021 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 09.04.2020 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 09.04.2020 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 24.04.2020 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 08.04.2020 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 08.04.2020 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 19.08.2016 VU HD IV SO
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 27.03.2014 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 26.03.2015 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 08.04.2020 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 30.06.2020 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 09.04.2020 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 30.06.2020 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 30.06.2020 VU KO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 14.09.2019 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 01.06.2021 EN SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 06.09.2016 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 31.05.2021 O
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 23.08.2020 VU BD I SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 02.06.2015 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 31.05.2021 CR BD I KO
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 19.09.2020 EN BD I KO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 01.06.2021 EN BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 31.05.2021 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 09.08.2018 EN BD I SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 21.04.2020 NT

Zdroje informací

Fotogalerie