Františkov

Střelnice "Na Dračici"

Bývalá střelnice pohraniční stráže

Opuštěno armádou začátkem 90. let 20. století v souvislosti se zánikem pohraniční stráže.

48.8936383N, 14.9549856E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

PR - Dračice; EVL - Třeboňsko-střed; PO - Třeboňsko; CHKO – Třeboňsko

Současné využití

Areál v současnosti využíván jako dětský tábor.

Historický vývoj

Bývalá střelnice pohraniční stráže využívaná pro nácvik střelby z ručních zbraní a házení granátů. Opuštěna počátkem 90. let 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky nejcennějším prvkem je mozaika rašelinných luk, podmáčených lučních lad a bahenních vrbin. Plocha těchto biotopů je však poměrně malá. Ochranářský význam lokality je i s ohledem na podstatně rozsáhlejší výskyty mokřadních stanovišť v jižní části Třeboňské pánve zanedbatelný.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT4) v nadmořské výšce 460 m. Geologický podklad tvoří muskoviticko-biotitické granity moldanubického plutonu, překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Specifický ochranářský management se zde neprovádí. Zhruba polovina plochy je dnes zarostlá náletovými dřevinami (borovice, olše lepkavá, křovité vrby), zhruba 15% plochy je pravidelně sečeno.

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích vlhkých luk.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie