Hodonín – Pánov

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 96 ha

Opuštěno armádou v roce 1994

48.8882144N, 17.1375778E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Motokros, pojezdy vojenskou technikou, sportovní a relaxační využití

Historický vývoj

Přítomnost otevřených, v minulosti pasených, písčin je doložena na historických mapách nejméně od 17 století. Pravděpodobně však tato neúživná oblast sloužila k pastvě minimálně od středověku. K výcviku armády byl Pánov používán pravděpodobně již za vlády Marie Terezie, ale stálá vojenská posádka byla v Hodoníně umístěna až v roce 1883. Nejprve zde působily různé oddíly jezdectva a dělostřelectva. Od 50. letech 20. století tu působilo postupně několik mechanizovaných pluků, od r. 1958 až do r. 1991 zde fungoval motostřelecký pluk. Na cvičišti se pohybovala jak pěchota, tak obrněné transportéry, tanky a nákladní automobily. Výcvikové aktivity za sebou zanechaly zbrázděné zákopy, okopy a síť nezpevněných cest. V roce 1994 byl zrušen zdejší mechanizovaný pluk, v r. 1997 opuštěna hodonínská kasárna. Tou dobou již vojenské aktivity na cvičišti neprobíhaly.
V roce 2005 se stal Pánov součástí nově vyhlášené evropsky významné lokality Hodonínská doubrava. O dva roky později přešel do vlastnictví města Hodonín. V roce 2012 byla vyhlášena přírodní památka Pánov s předmětem ochrany pískomilné vegetace. V roce 2021 zasáhlo Hodonín a okolí tornádo. Na Pánově za sebou zanechalo vyvrácený lesní porost v jižní části území a spoustu naneseného materiálu.

Biologicko-ochranářský význam

Pánov patří mezi největší a nejvýznamnější písčiny na území České republiky. Na rozdíl od dalších 3 lokalit v rámci tzv. Moravské Sahary je unikátní neobvyklou kombinací písečných dun a tůní. Je domovem mnoha vzácných druhů rostlin i velkého množství ohrožených druhů bezobratlých, vázaných na volný substrát či na velmi řídké teplomilné trávníky.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště Pánov je převážně bezlesé území vklíněné mezi lesní porosty Hodonínské doubravy. Reliéf je mírně zvlněný, geologicky je tvořen dunou ze čtvrtohorních vátých písků. V některých sníženinách jsou odhaleny podložní jíly a slíny, na nichž se přirozeně vytvářejí mělká jezírka. Tato neobvyklá kombinace tůní a písečných dun dodávají celému území unikátní ráz.

Přímé pozůstatky po vojenské činnosti se omezují převážně jen na staré okopy. V jižní části území dosud stojí, byť ve špatném stavu, vojenská pozorovací věž a podlouhlá budova bývalých učeben.

Dominantní vegetací Pánova jsou psamofilní trávníky vyvíjející se v gradientu od otevřených ploch s paličkovcem šedavým po druhově bohaté panonské písčité stepi. Jedinečným fenoménem Pánova jsou mělká stepní jezírka. Historicky byl z území udáván výskyt vodních a mokřadních rostlin, následkem zarůstání území náletovými dřevinami však jezírka zanikla. Byla obnovena až díky rozsáhlým zásahům po r. 2017.

Ochranářský management

Po opuštění armádou byla zejména střední část cvičiště neregulovaně využívána pro motokros. Po vyhlášení PP byly provedeny první zásahy na podporu biotopů písčin; probíhaly však na relativně malých plochách. Rozsáhlejších asanačních zásahů se území dočkalo až v letech 2016 až 2022. Na kácení náletových dřevin, realizované městem Hodonín, navázaly asanační práce v rámci projektu „Military LIFE for Nature“.  Na vykácených plochách byly odstraněny pařezy a zmlazující výhonky byly likvidovány mulčováním nebo herbicidy. Kromě toho byla v 1/3 území odstraněna živinami bohatší vrstva půdy, a to v plochách po kácení dřevin a se silně ruderalizovanými trávníky. Téměř polovina území byla opakovaně poježděna těžkou technikou. Současná péče o lokalitu spočívá v motokrosových pojezdech a pojezdech těžkou technikou mimo vegetační a hnízdní sezónu. Plánuje se zavedení pastvy.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin (osiky, břízy) a invazních druhů (akát, pajasan, střemcha pozdní, celíky). Otevřené trávníky ohrožuje také expanze třtiny křovištní. Současná péče (motokros, pojezdy vojenskou technikou) probíhá pouze v mimohnízdní sezóně od srpna do března a nedokáže zcela zamezit dalšímu zarůstání. Proto je snahou zavést na lokalitě pastvu, které by mohla probíhat i v hnízdním období.

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín

Město Hodonín – dominantní vlastník pozemků

Motocross Hodonín Pánov (správce území p. Večerka)

Klub vojenské historie Moravská Sahara, z.s., organizátor Tankových dní na Pánově

Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické, Gašpar Čamlík 

Lukostřelnice Pánov

Paintballpark Pánov 

Obyvatelé – osada Pánov a osadní výbor

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí nicotěnka nejmenší Nomioides minutissimus 31.05.2022 VU
Blanokřídlí žahalka žlutá Scolia hirta 18.07.2022 NT
Brouci Agrilus suvorovi 23.06.2014 VU
Brouci Amphimallon assimile 13.06.2023 NT
Brouci Anomala dubia 12.06.2020 NT
Brouci Coniocleonus turbatus 17.05.2019 EN
Brouci Cryptocephalus populi 18.07.2022 VU
Brouci Chaetopteroplia segetum 13.06.2023 NT
Brouci Maladera holosericea 04.05.2021 NT
Brouci Marmaropus besseri 18.07.2022 VU
Brouci Nothorhina muricata 06.07.2017 CR
Brouci Protaetia affinis 02.06.2018 EN
Brouci chroust mlynařík Polyphylla fullo 07.07.2015 VU O
Brouci chroustek opýřený Anoxia pilosa 24.06.2014 CR SO
Brouci krasec měďák Chalcophora mariana 19.06.2016 VU O
Brouci polník luční Agrilus pratensis 11.06.2017 NT
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 04.06.2021 VU SO
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 18.07.2022 O
Cévnaté rostliny bezosetka štětinovitá Isolepis setacea 22.07.2022 NT
Cévnaté rostliny bodlák nicí Carduus nutans 17.06.2021 NT
Cévnaté rostliny bublinatka obecná Utricularia vulgaris 13.06.2023 CR KO
Cévnaté rostliny divizna brunátná Verbascum phoeniceum 23.06.2021 NT O
Cévnaté rostliny hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera 23.06.2021 NT
Cévnaté rostliny jitrocel písečný Plantago arenaria 23.06.2021 EN
Cévnaté rostliny kozinec dánský Astragalus danicus 13.05.2015 NT O
Cévnaté rostliny ostřice drobná Carex supina 23.06.2021 NT
Cévnaté rostliny ostřice pobřežní Carex riparia 22.07.2022 NT
Cévnaté rostliny pryskyřník illyrský Ranunculus illyricus 13.05.2015 VU SO
Cévnaté rostliny radyk prutnatý Chondrilla juncea 23.06.2021 VU
Cévnaté rostliny silenka ušnice Silene otites 23.06.2021 NT
Cévnaté rostliny sněženka podsněžník Galanthus nivalis 15.02.2021 NT HD V O
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 26.06.2015 NT
Cévnaté rostliny trýzel rozvětvený Erysimum diffusum 23.06.2021 NT
Cévnaté rostliny večernice smutná Hesperis tristis 13.05.2015 VU
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 25.05.2023 VU KO
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus 27.07.2015 HD II a IV SO
Letouni Myotis mystacinus/brandti 27.07.2015 HD IV SO
Letouni Plecotus sp. 27.07.2015 HD IV SO
Letouni netopýr černý Barbastella barbastellus 27.07.2015 HD II a IV KO
Letouni netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus 27.07.2015 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 27.07.2015 HD IV SO
Letouni netopýr řasnatý Myotis nattereri 27.07.2015 HD IV SO
Letouni netopýr ušatý Plecotus auritus 25.07.2015 HD IV SO
Motýli batolec červený Apatura ilia 04.06.2018 O
Motýli běloskvrnáč lišejníkový Dysauxes ancilla 12.09.2018 NT
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 25.06.2023 NT
Motýli bourovčík toulavý Thaumetopoea processionea 12.08.2017 VU
Motýli bourovec jetelový Lasiocampa trifolii 26.08.2017 EN
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 03.06.2018 NT
Motýli bourovec švestkový Odonestis pruni 03.06.2018 VU
Motýli bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia 06.05.2017 NT
Motýli drvopleň rákosový Phragmataecia castaneae 03.06.2018 NT
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 04.06.2018 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 10.05.2016 VU
Motýli hranostajník březový Furcula bicuspis 28.05.2017 VU
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 24.06.2017 VU
Motýli hřbetozubec jižní Drymonia velitaris 29.07.2017 CR
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 06.05.2017 NT
Motýli hřbetozubec topolový Notodonta tritophus 24.06.2017 VU
Motýli lišaj pryšcový Hyles euphorbiae 13.06.2023 EN O
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 09.06.2023 NT
Motýli můra ušnicová Hadena irregularis 27.06.2023 VU
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 25.03.2017 VU
Motýli nesytka bělavá Chamaesphecia leucopsiformis 07.08.2022 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 09.06.2023 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron 13.06.2023 VU
Motýli okáč kostřavový Arethusana arethusa 08.09.2023 VU
Motýli okáč metlicový Hipparchia semele 07.08.2022 CR
Motýli okáč ovsový Minois dryas 07.08.2022 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 09.06.2023 NT
Motýli osenice paprsčitá Actinotia radiosa 04.06.2021 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 07.08.2022 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 13.05.2015 NT O
Motýli přástevník špenátový Arctia villica 13.06.2023 VU
Motýli smutník jílkový Penthophera morio 09.06.2021 VU
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 06.09.2019 VU
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 29.07.2017 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 01.04.2017 VU
Motýli stužkonoska vrbová Catocala electa 26.08.2016 NT SO
Motýli travařka ozdobná Staurophora celsia 13.09.2018 NT
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 13.06.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 10.06.2021 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 13.06.2023 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 13.06.2023 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 13.06.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 18.06.2015 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 13.06.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 22.04.2015 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 13.06.2023 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 08.06.2023 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 18.07.2022 VU KO
Ortopteroidní hmyz saranče vlašská Calliptamus italicus 18.07.2022 NT
Pavouci lovčík mokřadní Dolomedes plantarius 13.06.2023 VU
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 19.06.2022 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 08.07.2020 NT O
Ploštice zákeřnice Keržněrova Coranus kerzhneri 12.06.2020 VU
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 09.06.2023 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 13.05.2022 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 12.05.2022 O
Ptáci břehule říční Riparia riparia 28.07.2022 NT O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 11.05.2022 VU BD I SO
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 01.03.2020 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 28.07.2022 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 12.05.2022 EN SO
Ptáci husa velká Anser anser 16.04.2021 VU
Ptáci chocholouš obecný Galerida cristata 15.04.2022 CR O
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 16.04.2021 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 11.05.2022 NT
Ptáci konipas luční středoevropský Motacilla flava flava 23.06.2019 VU SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 22.08.2021 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 11.01.2021 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 21.06.2019 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 25.05.2016 NT SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 15.06.2020 VU
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 21.06.2019 NT BD I
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 11.05.2022 O
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 13.06.2023 EN BD I SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 08.12.2022 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 12.05.2022 CR BD I KO
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 08.05.2021 CR BD I KO
Ptáci moták lužní Circus pygargus 16.06.2021 EN BD I SO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 17.02.2020 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 15.04.2022 VU BD I O
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 16.06.2020 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 08.05.2018 VU BD I SO
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 11.05.2022 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 11.05.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 25.08.2022 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 11.05.2022 O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 25.05.2016 VU O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 20.10.2019 EN BD I KO
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 30.03.2016 EN BD I SO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 25.08.2022 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 21.06.2019 VU BD I O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 23.06.2019 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 13.05.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 26.12.2021 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 11.05.2022 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 11.05.2022 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 13.06.2023 EN SO
Ptáci žluna šedá Picus canus 21.06.2019 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 28.07.2022 SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 18.07.2022 NT
Vážky šidélko huňaté Coenagrion scitulum 08.07.2020 NT
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 13.08.2021 NT
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 17.07.2019 NT

Zdroje informací

  • Lenka Dvořáková, Pavel Marhoul, Jiří Koptík & Marta Kotecká Misíková (2022): Obnova písčitých stepí na lokalitě Pánov – případová studie projektu Military LIFE for Nature. Beleco, z.s., Praha, 2022.
  • Losík J. (2012): Plán péče o přírodní památku Pánov na období 2012‒2021. 46 pp.
  • Losík J. (2022): Plán péče o Přírodní památku Pánov na období 2022-2031.
    NDOP AOPK ČR (k 1. 2. 2022) Dostupné na: http://drusop.nature.cz
  • https://vojenskydenpanov.cz/
  • Hnutí Brontosaurus – Pánovské Celíkobraní
  • Facebook Motokros Hodonín Pánov
  • Projekt Živé břehy (Interreg, 2018 – 20) – úprava hnízdních stěn
  • https://www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00031-kasarna-a-objekty-csla/polozka-04987-vu-4428-hodonin

Fotogalerie