Holýšov – Na Klobouku

Bývalý tankodrom k nácviku řízení tanku.

Rozloha 32 ha

Opuštěno armádou na počátku 90. let 20. století.

49.5926456N, 13.1199081E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Část cest je udržována občasnými pojezdy, menší plocha v okolí někdejších vojenských budov je sečena. Intenzivně využíván je SZ cíp území (navážka, zřízení volnočasového areálu, zbudování soustavy poldrů – O. Volf nepubl.). Naprostá většina území je ponechána spontánní sukcesi.

Historický vývoj

Území bylo od počátku 60. do počátku 90. let využíváno jako tankodrom. Převažující činností byl nácvik řízení tanku. Na leteckém snímku z roku 1967 je území zobrazeno jako zcela rozježděné, počátkem 90. let jsou intenzivně disturbované pouze jednotlivé cesty, od poloviny 90. let již cvičiště rychle zarůstá.

Biologicko-ochranářský význam

Vlivem postupující sukcese již velká část někdejších biologických hodnot zanikla. Stále se však jedná o poměrně rozsáhlý komplex biotopů, který není intenzivně využíván a který má stále při zavedení vhodné péče potenciál obnovy hodnotných stanovišť i populací vzácnějších druhů rostlin a živočichů (dosud se v území vyskytuje např. kuňka žlutobřichá, ťuhýk obecný nebo jehlice plazivá).

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT10) v nadmořské výšce 400 – 440 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly. Vegetační kryt v současnosti tvoří zejména ruderální porosty s dominantní třtinou křovištní a nálety borovice, vzácně se dochovaly zbytky mezofilních a suchých trávníků.

Ochranářský management

Lokalita je v současnosti bez efektivního ochranářského managementu.

Rizika

Nejvýznamnějším faktorem stojícím za postupnou ztrátou biologických hodnot je spontánní sukcese, probíhající prakticky nerušeně od opuštění cvičiště počátkem 90. let 20. století. Dříve pestrou mozaiku stanovišť s velkým podílem raně sukcesních biotopů tak postupně nahradily husté monotónní porosty třtiny křovištní nebo kompaktní porosty borovice, jejichž biologická hodnota je podstatně nižší.

Teoretickou přímou hrozbu dále představují případně investiční záměry zahrnující přímou likvidaci stanovišť (zastavění apod.).

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Lišejníky Evernia prunastri 23.03.2021 NT
Lišejníky Melanelixia subaurifera 23.03.2021 VU
Lišejníky Physcia stellaris 23.03.2021 VU
Lišejníky Xanthoria polycarpa 23.03.2021 NT
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 11.04.2015 VU BD I SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 30.04.2020 BD I
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 27.10.2021 CR BD I KO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 08.06.2018 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 08.05.2020 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 26.12.2022 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 08.05.2020 VU SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 19.06.2019 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 19.06.2017 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 18.05.2017 O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 19.06.2019 VU
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 08.05.2020 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 19.06.2019 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 19.06.2018 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 14.04.2017 NT
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 18.05.2017 SO

Zdroje informací

Fotogalerie