Holýšov – Trubce

Bývalé cvičiště

Rozloha 15 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně již v 60.letech 20.stol.

49.6060382N, 13.07911456E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

V současnosti je území využíváno jako pole.

Historický vývoj

Toto cvičiště se nacházelo severozápadně od obce Holýšov, u bývalé osady Trubce. V přilehlém lese se nacházela podzemní muniční továrny z 2. sv. války a také kasárna, postavená v 50. letech 20.stol. Toto cvičiště fungovalo pravděpodobně jen krátkodobě po r. 1960, protože na východním okraji obce ve stejné době vznikl další a větší areál cvičiště. 

Biologicko-ochranářský význam

Území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT11). Geologické podloží tvoří kvarterní hlinito-písčité sedimenty, v menší míře i fylitická břidlice a droby.

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Nejsou, území je bez větší biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Soukromí zemědělci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 21.05.2021 VU HD IV SO
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 05.10.2018 EN SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 01.05.2022 O
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 23.05.2017 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 01.01.2023 BD I
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 02.11.2017 VU
Ptáci holub doupňák Columba oenas 14.07.2020 VU SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 13.06.2019 CR BD I KO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 02.09.2021 NT
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 01.05.2022 NT SO
Ptáci koliha velká Numenius arquata 31.07.2016 CR KO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 12.09.2018 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 01.05.2022 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 10.05.2018 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 07.08.2014 NT SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 05.09.2018 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 06.08.2020 O
Ptáci luňák červený Milvus milvus 20.03.2021 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 01.05.2022 VU BD I O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 21.09.2020 EN BD I KO
Ptáci rákosník velký Acrocephalus arundinaceus 23.08.2015 VU SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 10.06.2021 O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 24.12.2022 VU
Ptáci sýc rousný Aegolius funereus 10.09.2019 VU BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 06.08.2020 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 01.05.2022 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 20.07.2015 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 01.05.2022 NT O
Ptáci volavka bílá Ardea alba 31.12.2021 BD I SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 01.05.2022 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 21.09.2020 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 03.06.2017 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 14.07.2020 SO

Fotogalerie