Hradec Králové – Plachta

Bývalé tankové cvičiště, letiště

Rozloha 56 ha

Opuštěno armádou na konci 80. let 20 století

50.1875769N, 15.8590439E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Ochrana přírody, pastva, sportovní a relaxační využití

Historický vývoj

V roce 1892 byly pro potřeby armády vykoupeny pozemky a o pět let později zde bylo po odlesnění založeno cvičiště, které sloužilo pro výcvik dragounů a pěchoty. Na výcvikovou plochu na severu navazovalo cca 20ha letiště. Pro větroňové létání je využívala ještě německá armáda a na konci II. světové války dokonce po krátký čas sloužilo jako rezervní letiště pro Rudou armádu. Jeho plocha byla postupně z větší části zastavěna. Za první republiky bylo vlastní cvičiště využíváno pro pěchotní a ženijní výcvik početné královehradecké posádky. Po Druhé světové válce sloužilo území krom zneškodňování munice také k výcviku pěchoty a později řidičů těžké vojenské techniky. Disturbance byly nejintenzivnější na konci 70. a na začátku 80. let. Vojenská činnost byla v území ukončena na konci 80. let. Vzhledem k blízkosti krajského města byl velký tlak na různé využití území (zejména zástavba). Díky místní občanské iniciativě byla nakonec tato lokalita uchráněna před výstavbou a většina území je chráněna jako přírodní památka (PP Na Plachtě od r. 1998 a PP Na Plachtě 3 od r. 2012) a také evropsky významná lokalita Na Plachtě (od r. 2009).

Biologicko-ochranářský význam

Vojenská činnost byla v území ukončena na konci 80. let. Cvičiště pokrývá pestrá mozaika různých typů stanovišť – rybníky a tůně, křoviny, rašelinné louky, vřesoviště, písčiny a lesní porosty. Díky pestrosti stanovišť zde roste a žije velké množství druhů, vedle sebe tu najdeme teplomilné i chladnomilnější druhy. Oproti většině opuštěných vojenských cvičišť a střelnic je tato lokalita přírodovědci dlouhodobě sledována a dobře prozkoumána.

Přírodní poměry

Toto bývalé vojenské cvičiště se nachází kolem rybníků Jáma a Plachta na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Reliéf území je rovinatý, nadmořská výška se pohybuje od 235 do 247 m n.m.. Geologický podklad tvoří slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy. Tento podklad umožňuje bohatou mozaiku acidofilních, neutrálních i bazifilních rostlinných společenstev. Významným faktorem v území je voda – v podobě dvou rybníků, drobných vodotečí, tůní s písčitým, jílovitým i bahnitým dnem, mělkých terénních depresí fungujících jako periodické tůně. Tato široká škála stanovišť je biotopem mnoha taxonů rostlin s odlišnými nároky na stanovištní podmínky, s odlišnými životními strategiemi a životními formami. Najdeme zde lesní společenstva (dubohabřiny, mokřadní olšiny, potoční luhy), vlhké louky (bezkolencové louky), ale také pionýrská společenstva, které existují díky pravidelnému narušování povrchu (suché a vlhké písčiny, vegetace obnažených den atd.).

Ochranářský management

První péče o území zahrnovala především maloplošné kosení luk, vyřezávání dřevin, vypalování či pastvu ovcí a koz. Poměrně brzy zde byly také využity pojezdy vojenskou technikou pro narušení povrchu. V poslední době bylo provedeno několik výraznějších zásahů, včetně rozsáhlejšího odstranění náletu. V r. 2018 byla na Plachtě zavedena pastva Exmoorských koní a od r. 2022 také buvolů.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin. Lokalita je vzhledem k blízkosti města vyhledávaných výletním místem, což s sebou přináší pozitivní i negativní dopady. I přes současný statut ochrany se zde stále objevují snahy o jiné využití území (zástavba).

Osoby a organizace působící v území

JARO Jaroměř

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy

dobrovolníci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí hrabalka dlouhotrnná Evagetes pectinipes 03.08.2022 NT
Blanokřídlí hrnčířka duběnková Stenodynerus chevrieranus 03.08.2022 VU
Blanokřídlí pilorožka zdravínková Melitta tricincta 03.08.2022 NT
Blanokřídlí pískorypka předjarní Andrena ruficrus 04.04.2016 NT
Brouci Aphodius foetens 03.08.2022 NT
Brouci Coniocleonus turbatus 26.06.2015 EN
Brouci Coptocephala rubicunda 03.08.2022 VU
Brouci Longitarsus callidus 08.09.2015 EN
Brouci krasec borový Phaenops cyanea 03.08.2022 NT
Brouci svižník polní Cicindela campestris 22.05.2023 O
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 27.04.2019 VU SO
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 08.05.2014 O
Cévnaté rostliny čilimník nízký Chamaecytisus supinus 29.06.2018 NT
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 19.09.2023 VU
Cévnaté rostliny hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera 19.09.2023 NT
Cévnaté rostliny kolenec Morisonův Spergula morisonii 31.05.2020 NT
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 31.05.2020 VU SO
Cévnaté rostliny lakušník okrouhlý Ranunculus circinatus 31.05.2020 NT
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 03.05.2022 NT
Cévnaté rostliny pampeliška zubatá Taraxacum dentatum 03.05.2022 CR O
Cévnaté rostliny plavuňka zaplavovaná Lycopodiella inundata 27.08.2023 EN SO
Cévnaté rostliny rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia 14.09.2020 VU SO
Cévnaté rostliny rožec nízký Cerastium pumilum 16.06.2018 NT
Cévnaté rostliny sesel roční Seseli annuum 03.05.2022 NT
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 31.05.2020 NT
Cévnaté rostliny třtina pobřežní Calamagrostis pseudophragmites 03.05.2022 EN SO
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 03.05.2023 CR SO
Lišejníky Evernia prunastri 12.02.2022 NT
Lišejníky Physcia stellaris 12.02.2022 VU
Lišejníky Pseudevernia furfuracea 12.02.2022 NT
Lišejníky Ramalina farinacea 12.02.2022 VU
Mechorosty Sphagnum sp. 28.02.2015 HD V
Mechorosty paprutka načervenalá Pohlia melanodon 15.01.2015 VU
Mechorosty rašeliník člunkolistý Sphagnum palustre 28.02.2015 HD V
Mechorosty rašeliník třásnitý Sphagnum fimbriatum 28.02.2015 HD V
Motýli hřbetozubec dvoubarvý Leucodonta bicoloria 25.06.2015 VU
Motýli hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina 25.06.2015 VU
Motýli lišaj pupalkový Proserpinus proserpina 29.07.2017 NT HD IV SO
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 06.08.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek očkovaný Phengaris teleius 22.07.2018 VU HD II a IV SO
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 20.08.2022 VU
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 22.06.2019 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 31.05.2018 HD II a IV SO
Motýli ostruháček jilmový Satyrium w-album 03.07.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 18.04.2020 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 01.05.2018 O
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 03.08.2022 NT
Motýli štětconoš smrkový Calliteara abietis 25.06.2015 EN
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 13.08.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 04.07.2021 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 17.04.2023 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 10.03.2023 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha krátkonohá Epidalea calamita 22.07.2022 CR HD IV KO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 20.05.2023 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 04.08.2022 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 20.05.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 20.06.2023 VU HD V
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 07.03.2016 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 04.08.2016 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 20.05.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 30.04.2022 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 17.04.2023 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 16.05.2020 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 03.08.2022 VU KO
Ortopteroidní hmyz saranče mokřadní Stethophyma grossum 03.08.2022 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 20.05.2023 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 24.04.2021 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 20.05.2023 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 13.08.2023 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 20.05.2023 VU KO
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 12.05.2022 VU BD I SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 27.07.2020 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 03.05.2020 EN SO
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 27.07.2020 VU O
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 27.07.2020 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 20.08.2019 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 15.05.2022 VU SO
Ptáci labuť velká Cygnus olor 12.05.2022 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 28.09.2022 VU BD I SO
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 13.05.2017 EN BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 13.05.2017 VU BD I O
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 11.11.2018 VU O
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 12.05.2022 VU O
Ptáci rákosník velký Acrocephalus arundinaceus 12.05.2022 VU SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 12.05.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 04.07.2020 EN BD I SO
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 12.05.2022 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 17.04.2020 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 28.09.2022 VU
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 09.08.2021 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 13.05.2017 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 09.08.2021 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 12.05.2022 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 15.06.2019 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 12.05.2022 SO
Savci plšík lískový Muscardinus avellanarius 13.03.2021 HD IV SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 09.03.2020 NT
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 23.07.2021 NT
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 23.07.2021 NT
Vážky šídlo luční Brachytron pratense 16.05.2015 NT
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 24.06.2021 NT HD II a IV SO
Vážky vážka jižní Sympetrum meridionale 27.10.2019 NT

Zdroje informací

  • Plán péče o PP Na Plachtě na období 2013-2028
  • Prausová R. (2019):  Plán péče o PP Na Plachtě 3 na období 2020-2030
  • AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy (2022): Souhrn doporučených opatření pro EVL Na Plachtě
  • JARO Jaroměř

Fotogalerie