Jamolice

Bývalé cvičiště, vojenské letiště

Rozloha 34 ha

Opuštěno armádou v 90. letech 20. století

49.0852881N, 16.2604739E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Ochrana přírody

Historický vývoj

Přesnou dobu vzniku je obtížné určit, k vybudování cvičiště došlo pravděpodobně během II. světové války nebo krátce po ní, letiště vzniklo na začátku 50. let. Letiště většinu času sloužilo jen jako záložní. Co do rozsahu a působnosti zde cvičících jednotek panují nejasnosti. Cvičiště je podle některých zdrojů uváděno jako divizní, nicméně od roku 1961 sloužilo patrně pouze pro výcvik protiletadlové raketové brigády, později dokonce jen pluku. V západní části byl i malý automotodrom. Výcvik byl ukončen na začátku 90. let, kdy byly dokonce odstraněny zděné stavby a bylo rozoráno prakticky celé letiště. 

V současnosti je cvičiště zahrnuté do evropsky významné lokality Údolí Jihlavy (od r. 2009) a přírodní památky Černice (od r. 2014).

Biologicko-ochranářský význam

Území je výjimečné svým geologickým podkladem – leží totiž na hadci, jako zřejmě jediný opuštěný vojenský prostor v ČR.  Přestože se jedná rozsahem o malé území, patří k přírodovědně nejcennějším plochám v rámci opuštěných vojenských prostorů. Mimořádně významné je z entomologického hlediska; vyskytuje se zde např. řada ohrožených druhů motýlů.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště leží na okraji lesa severně od obce Jamolice. Jedná se o rovinaté až mírně ukloněné území. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 355–381 m nad mořem. Podloží je tvořeno bazickým serpentinitem (hadcem). Dominují zde dva typy biotopů – teplomilné řídké trávníky ve střední a jihovýchodní části a borové porosty na okrajích. V trávnících ve střední části jsou časté výchozy podložní horniny. Pozůstatků po vojenské přítomnosti se dochovalo málo. Rozsah otevřených biotopů je v současnosti malý, pouze 10 ha, původní rozloha cvičiště byla ale více než dvojnásobná.

Ochranářský management

Péče o území spočívá zejména v mozaikovém sečení travních porostů a výřezu nežádoucích dřevin.

Rizika

Toto hodnotné území je výrazně ohrožené postupným zarůstáním. Přestože je sukcese zejména z důvodů pedologických a mikroklimatických pomalá, zejména v okrajových částech se výrazně šíří nálet borovic.  Na jihovýchodním okraji stepi se nachází malá akátina. V území se šíří třtina křovištní a místy tvoří souvislé porosty. Území chybí pravidelná a internzivnější péče, včetně výraznějších disturbancí.

Osoby a organizace působící v území

Pozemkový spolek Koniklec

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí pačmelák český Bombus bohemicus 16.05.2023 O
Brouci Tropiphorus terricola 16.05.2023 NT
Brouci krasec měďák Chalcophora mariana 24.05.2014 VU O
Cévnaté rostliny čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis 03.05.2020 NT
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 18.05.2021 CR SO
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 19.06.2016 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 11.06.2019 VU
Motýli hnědásek květelový Melitaea didyma 18.06.2022 CR
Motýli hnědopáska alchymista Catephia alchymista 15.06.2020 NT
Motýli hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina 18.06.2022 VU
Motýli jasoň dymnivkový Parnassius mnemosyne 20.06.2019 EN HD IV KO
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 12.06.2019 NT
Motýli modrásek hořcový Phengaris alcon 18.07.2014 EN KO
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 05.06.2019 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 11.06.2019 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 05.06.2019 HD II a IV SO
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 05.06.2016 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 05.06.2016 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 11.06.2019 NT
Motýli pabourovec jestřábníkový Lemonia dumi 08.10.2021 EN
Motýli přástevník mařinkový Watsonarctia casta 04.08.2015 EN SO
Motýli přástevník svízelový Chelis maculosa 18.06.2022 CR SO
Motýli smutník jílkový Penthophera morio 11.06.2019 VU
Motýli soumračník proskurníkový Pyrgus carthami 18.06.2022 EN
Neuropteroidní hmyz ploskoroh pestrý Libelloides macaronius 28.06.2016 KO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 16.05.2020 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 02.07.2022 EN SO
Ptáci holub doupňák Columba oenas 12.04.2020 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 16.05.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 16.05.2020 VU SO
Ptáci lelek lesní Caprimulgus europaeus 18.05.2020 EN BD I SO
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 29.08.2020 EN SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 28.03.2022 EN BD I SO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 12.04.2020 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 18.06.2021 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 02.05.2020 NT BD I O
Ptáci výr velký Bubo bubo 18.05.2020 EN BD I O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 02.05.2020 SO

Zdroje informací

Fotogalerie