Jaroměř – Josefov

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 32 ha

Opuštěno armádou v roce 1996

50.33924815N, 15.94134328E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

motokros, pojezdy vojenskou technikou, sportovní a relaxační využití

Historický vývoj

Cvičiště sloužilo k výcviku vojska od vzniku pevnostního komplexu Josefov, to bylo dokončeno roku 1790, ale vojsku bylo předáno již v roce 1787. Cvičiště sloužilo k výcviku pevnostního vojska, především dělostřelectva. Na ne zcela jasně vymezenou výcvikovou oblast navazoval – dnes již zcela zaniklý – areál minového cvičiště. Během první světové války sloužil prostor jako tzv. barákový tábor pro válečné zajatce, které nebylo možné v takovém množství umístit přímo do pevnostního města. V průběhu druhé světové války sloužilo území jako cvičiště protektorátního vládního vojska a wehrmachtu. Po druhé světové válce byla v Jaroměři Josefově dislokována řada posádek, zmiňme protivzdušnou obranu státu, dělostřelce či protiletadlovou technickou základnu. V roce 1970 byla v Josefově umístěna sovětská vojenská posádka, odsunutá v roce 1991. Poslední jednotky Česká armády opustily Josefov v roce 1996.

Během první republiky, až do konce 40. let byla intenzita výcviku stejná, na cvičišti bylo vybudováno několik zákopů a okopů, bylo zde několik cest od vojenské techniky. Na začátku 50. let intenzita výcviku pěchoty roste, v druhé polovině 50. let vzrůstá i množství pojezdů vojenskou technikou. Od druhé poloviny 60. let míra intenzity výcviku na cvičišti klesá.

Poznámka – na jihovýchodním okraji cvičiště začínalo vojenské travnaté letiště.

Biologicko-ochranářský význam

Na lokalitě dominují širokolisté suché trávníky, které jsou v různém zápoji. Trávníky jsou místy poměrně zachovalé, ale převažují porosty mezofilní či částečně ruderalizované. V současné době je v rámci lokality vyjeto několik cest, na kterých jsou ve vlhčích obdobích roku periodické tůně. Dochází i k dalším disturbancím. Značná část lokality zarůstá náletovými dřevinami, na západním okraji jsou vzrostlé výsadby stromů. V rámci dané oblasti se jedná o biologicky poměrně cenné území, zvláště v návaznosti na blízké Josefské louky.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 260m spadající do Úpsko-metujské tabule leží v mírně teplé oblasti (MT11). Na větší části území se nacházejí kvartérní spraše a sprašové hlíny, přibližně na severní třetině pak svrchnokřídové písčité slínovce a jílovce.

Ochranářský management

Na větší části lokality probíhá alespoň nějaký management zaměřený ochranářským směrem. Jsou zde realizovány nepravidelné pojezdy pásovou vojenskou technikou. Poměrně často zde jezdí motokrosoví jezdci. Dále byly provedeny cílené zemní práce ke zvýšení množství volné půdy, vytvoření členitějšího mikroreliéfu a podporu resilience vody na lokalitě. 

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zapojování trávníků a zarůstání lokality náletem dřevin Problematické je zajištění dostatečného množství těžké techniky na pravidelné disturbance trávníků. Riziko představují i tlaky na komerční využívání území.

Osoby a organizace působící v území

Město Jaroměř

ČSOP JARO Jaroměř

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí čalounice vojtěšková Megachile pacifica 04.08.2022 NT
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 05.04.2019 VU O
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 04.10.2022 VU
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 04.08.2022 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 04.08.2022 VU KO
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 07.09.2017 HD V
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 04.08.2022 VU
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 04.08.2022 NT
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 03.06.2016 EN HD IV SO
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 12.09.2020 NT HD V KO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 04.08.2022 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 01.05.2021 VU HD IV SO
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 17.04.2015 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 26.03.2018 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 03.05.2017 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 15.06.2014 NT BD I O
Ptáci chřástal polní Crex crex 12.05.2018 VU BD I SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 21.03.2014 CR BD I KO
Ptáci konipas luční Motacilla flava 19.04.2015 VU SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 18.04.2016 NT O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 14.04.2016 VU SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 13.03.2014 NT
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 12.05.2018 O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 19.05.2018 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 15.05.2021 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 24.09.2016 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 27.03.2016 NT O
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 21.04.2015 EN SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 07.05.2022 SO

Zdroje informací

https://is.muni.cz/th/dhdt6/Tereza_Kuchtova_-_tisk.pdf

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie