Jemnice

Bývalé cvičiště, střelnice

Rozloha 21 ha

Opuštěno armádou v roce 1993

49.02587666N, 15.5756891E

Kraj Vysočina

Status ochrany přírody

Významný krajinný prvek (část území)

Současné využití

Zemědělské využití (pastviny, louky, pole), rekultivovaná skládka, les, sportovní střelnice

Historický vývoj

V Jemnici sídlil 1. prapor 4. brigády Pohraniční stráže, který vznikl v r. 1951. V areálu praporu se zároveň nacházel i výcvikový prapor, který každý půlrok vítal nově příchozí pohraničníky k brigádě Znojmo. Zde prováděli svůj výcvik psovodi, řidiči a ženisté. V jižní části vznikla v 70.letech střelnice, která zde funguje dodnes. Na některých místech jsou dosud patrné zbytky zákopů a okopů. Vojenské využití území ztratilo začátkem 90. let 20. století, s ukončením činnosti pohraniční stráže. Po opuštění vojáky bylo území ponecháno ladem, pouze při lese v jižní části cvičiště byl provozován (nelegální) motokros. Po r.  2012 byla značná část původního cvičiště rozorána na pole, a to jak v jižní, tak severní části. V jižní části byla v minulosti také provozována skládka, v současnosti je rekultivovaná (les, pole).

Biologicko-ochranářský význam

V letech 2010–2015 a 2016–2017 byla na území bývalého vojenského prostoru vyhlášena přechodně chráněná plocha „Jemnické cvičiště“. Sestávala ze severní části se superkolonií kriticky ohrožených mravenců Formica foreli a jižní části zvané Na Předlisku, se zachovalými fragmenty stepních biotopů. V tomto období zde proběhla také řada průzkumů, které dokazovaly cennost tohoto území. Mezitím však byla značná část cvičiště zničena (např. rozoráním na pole, skrytím vrchní vrstvy půdy včetně keřů a zatravněním), čímž se značně snížila plocha cenných biotopů. Přesto má zbytek lokality stále potenciál být zajímavým územím pro řadu druhů.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází při severním okraji města Jemnice na jihovýchodních svazích vrchu Javor a Javorní hora, v nadmořské výšce 455 – 500 m. Geologické podloží je tvořeno pestrou sérií moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity). 

Zachovalé části cvičiště (které zbyly po rozorání), pokrývají sečené louky, trávníky s rozptýlenými dřevinami, křoviny a podmáčená místa. Zachovalejší části travních porostů mají charakter suchých až mezofilních trávníků. 

Ochranářský management

Většina travních porostů je dnes evidována v LPIS. Travní porosty v jižní části lokality jsou v současné době paseny (koně). Luční porosty v severní části lokality jsou zvětšiny strojově sečené, na ploše s výskytem hnízd Formica forelli probíhá ochranářská seč.

Rizika

V současnosti jsou zachovalé zbytky trávníků ohroženy zejména chybějícím nebo nevhodným managementem (absence sečení, intenzivní pastva). Současný pastevní areál v jižní části území je navíc v územní plánu Jemnice vymezen jako rozvojová plocha pro bydlení.

Osoby a organizace působící v území

Soukromí zemědělci

ZO ČSOP Kněžice

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny hlístník hnízdák Neottia nidus-avis 27.05.2015 NT
Cévnaté rostliny hrušeň polnička Pyrus pyraster 27.05.2015 NT
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 24.06.2016 NT BD I O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 24.06.2016 VU BD I SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 20.09.2016 BD I
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 24.06.2016 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 24.06.2016 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 24.06.2016 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 17.06.2015 NT SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 24.06.2016 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 24.06.2016 O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 17.06.2015 NT
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 20.09.2016 VU
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 24.06.2016 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 24.06.2016 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 24.06.2016 NT O

Zdroje informací

Bezděčka A., Bezděčková K. (2019): Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) bývalého vojenského protoru Jemnice. Acta rerum naturalium 23: 43-46.

Kodet V., Kořínková D., Hobza P., Čutka M. (2011): Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště.

Rauch O (2015): Floristický a vegetační průzkum bývalého vojenského cvičiště Na Předlisku u Jemnice.

ZO ČSOP Jemnice (2011): Znalecký posudek – Vyhlášení PCHP Jemnické cvičiště, posouzení negativních vlivů na toto území, zejména provozování motokrosu, návrh opatření k odstranění rušivých vlivů na přírodní prostředí v lokalitě.

MěÚ Morávské Budějovice (2016): Vyhlášení území „Jemnické cvičiště za přechodně chráněnou plochu

www.vojensko.cz/objekty-ps/sekce-00071-kasarna-4-bps/polozka-00846-1-prps-jemnice

prirodavysociny.cz/lokality/2799/jemnicke-cviciste

www.csopknezice.cz/lokality/mravenci-jemnice-z-okraj-byvaleho-vojenskeho-cviciste-tr/

www.obcasnik.eu/foto-z-chranene-plochy-udelal-sef-csop-jemnice-pole/

Fotogalerie