Jičín

Zebín

Bývalé cvičiště

Rozloha 33,9 ha

Opuštěno armádou v první polovině 90. let

50.45625729N, 15.37227099E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

PR - Zebín

Současné využití

pastva, pojezdy vojenskou technikou, volnočasové aktivity

Historický vývoj

První vojenská posádka byla v Jičíně umístěna již za Rakouska-Uherska v roce 1776, kdy zde byl dislokován pěší pluk, výcvik ale patrně probíhal na lokalitě pod vrchem Čeřovka. Údaje o přesném začátku využívání vrchu Zebín armádou se nepodařilo dohledat, prokazatelně zde ale cvičila Československá armáda za první republiky, kdy vrch využíval 22. pěší pluk. V rámci vrchu byla řada zákopů a okopů. Od 50. let zde cvičili dělostřelci, konkrétně v době ukončení činnosti v roce 1991 pod označením 3. dělostřelecká brigáda. Od 50. let na vrchu přibývalo okopů pro těžkou techniku, od druhé poloviny 60. let zde byly vyjety i okruhy od vojenské techniky.

Cvičiště přestalo být využíváno v první polovině 90. let.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita je cenná na regionální úrovni. Z botanického hlediska na lokalitě dominují širokolisté such trávníky, ty jsou ale různou měrou degradované. Zejména v nižších polohách přecházejí do mezofilní, ruderalizované až ruderální vegetace. Na lokalitě jsou také hojně zastoupeny náletové dřeviny. Na vrcholu vlastního suku jsou pak fragmenty Štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou 340 až 399 spadající do Jičinské a Turnovské pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT11). Vrchol vlastního suku představují terciérní nefelinické bazanity, na svazích jsou potom vápnité jílovce a slínovce, níže potom kvartérní různě zrnité sedimenty.

Ochranářský management

V rámci MZCHÚ probíhá seč, pastva, vyřezávání dřevin a dosadba ovocných dřevin. Nedávno zde probíhaly pojezdy vojenskou technikou, ale i offroad a motokros.

Rizika

Riziko představuje zarůstání lokality a zapojování trávníků. Problematické se jeví zejména vyloučení disturbancí v podobě pojezdů. 

Osoby a organizace působící v území

Město Jičín

Královéhradecký krajský úřad

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 27.06.2021 NT
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 28.04.2021 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 28.04.2021 EN HD II a IV SO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 19.03.2022 NT HD IV SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 24.04.2022 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 24.04.2022 VU SO
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 12.06.2019 VU BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 12.06.2019 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 12.06.2019 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 12.06.2019 SO

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.mujicin.cz

Fotogalerie