Jihlava – Popovice

střelnice tanková

Opuštěno armádou v roce 1990

49.34060972N, 15.55660711E

Status ochrany přírody

PR - Vílanecké rašeliniště

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá střelnice, jejíž centrální část představuje zrašelinělá sníženina protékaná Popickým potokem. I přes postupující sukcesi se dosud v území zachovaly poměrně rozsáhé celky nelesních biotopů. Ty mají v severní části charakter oligotrofních až mezofilních luk podhorského charakteru, místy druhově poměrně bohatých. V jižní části na pozvolných svazích převažují vysokobylinná luční lada s třtinou křovištní a velmi hojným jetelem prostředním. V nejníže položených partiích v údolí Popického potoka jsou zastoupeny porosty vysokých ostřic, tužebníkových lad a nesečených vysokobylinných rašelinných luk. Součástí území je část přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště, jehož údržba je založena zejména na seči vlhkých luk. Podmáčené biotopy jsou důležitým stanovištěm řady druhů bezobratlých vázaných na rašeliniště a vlhké louky (např. hnědásek rozrazilový, v roce 2021 však nenalezen). Ve střední části lokality jsou menší plochy udržovány motoristickými aktivitami.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Motokros, offroad, seč, vyřezávání dřevin a jiné.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 05.06.2016 EN HD II a IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 02.09.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 02.09.2023 NT HD V SO
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 11.05.2016 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 24.04.2017 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 24.06.2016 O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 20.06.2017 BD I
Ptáci holub doupňák Columba oenas 24.04.2017 VU SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 27.01.2021 VU SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 24.06.2016 NT
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.05.2016 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 20.06.2017 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 03.08.2021 NT SO
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 26.09.2015 VU BD I SO
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 20.06.2017 O
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 15.07.2015 NT
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 01.05.2016 VU BD I O
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 26.09.2015 VU O
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 20.06.2017 VU O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 20.06.2017 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 12.05.2015 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 08.04.2016 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 17.07.2014 VU BD I O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 10.08.2021 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 03.03.2017 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 07.07.2019 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 20.06.2017 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 13.05.2015 VU BD I

Zdroje informací

Fotogalerie