Jihlava – Rančířov

cvičiště, střelnice pěchotní

Opuštěno armádou v 1. polovině 90. let

49.3688597N, 15.57142854E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Rozsáhlé opuštěné cvičiště se nachází mezi obcemi Pístov a Rančířov jižně od centra Jihlavy. V centrální části převažují hospodářské smrčiny (mající nyní z velké části charakter pasek v důsledku kůrovcové kalamity), typická pestrá biotopová mozaika formovaná někdejšími armádními aktivitami se nachází spíše po obvodu území. Nejvýznamnějšími částmi jsou na severozápadě takzvané Pístovské mokřady, které jsou dlouhodobě udržované motoristickými aktivitami, udržujícími zde zejména bohatou síť tůní a mokřadů s výskytem několika druhů obojživelníků, plazů, ale i vzácnějších druhů rostlin vázaných na vodní a mokřadní biotopy. Druhou nejvýznamnější částí je Rančířovský tankodrom, kde se rovněž díky motoristickým aktivitám zachovala rozsáhlá síť disturbovaných cest s tůněmi a periodickými kalužemi, kde vyjma řady obojživelníků nacházejí vhodné podmínky i dva typičtí zástupci korýšů – žábronožka letní a listonoh letní.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, motokros, pojezdy vojenskou technikou, offroad, seč, vyřezávání dřevin.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bahnička bradavkatá Eleocharis mamillata 31.08.2017 NT
Cévnaté rostliny jetel kaštanový Trifolium spadiceum 07.10.2017 VU
Cévnaté rostliny ostřice přioblá Carex diandra 31.08.2016 EN
Cévnaté rostliny plavín štítnatý Nymphoides peltata 13.09.2021 EN KO
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 31.08.2016 NT O
Cévnaté rostliny rdest alpský Potamogeton alpinus 30.05.2019 VU SO
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 31.08.2016 NT O
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 30.05.2019 VU O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 31.08.2017 NT
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 07.06.2019 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 07.06.2019 VU KO
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 07.06.2020 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 26.07.2015 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 17.06.2020 NT
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 30.05.2019 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 14.07.2021 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 07.07.2018 VU O
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 10.05.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 09.09.2020 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 09.06.2019 VU HD IV SO
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 09.04.2022 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 07.06.2020 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 08.09.2021 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 30.05.2019 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 12.09.2020 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 24.05.2021 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 16.07.2021 NT O
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 13.05.2017 NT
Ptáci datel černý Dryocopus martius 13.09.2021 BD I
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 11.07.2022 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 12.01.2019 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 13.05.2017 VU SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 22.04.2014 VU
Ptáci labuť velká Cygnus olor 12.06.2022 VU
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 08.11.2017 VU BD I SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 13.05.2017 NT BD I
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 12.06.2022 VU BD I O
Ptáci orlovec říční Pandion haliaetus 05.04.2022 BD I KO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 01.09.2022 VU O
Ptáci rorýs obecný Apus apus 11.07.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 13.05.2017 EN BD I SO
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 27.07.2021 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 09.09.2020 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 13.05.2017 VU
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 11.07.2022 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 30.05.2019 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 26.06.2022 NT O
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 13.09.2021 EN SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 09.04.2022 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 22.02.2014 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 13.05.2017 SO

Zdroje informací

Fotogalerie