Jindřichův Hradec

Aktivní cvičiště

Rozloha 89 ha

Stále využívané armádou

49.13109262N, 15.02678934E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka

Současné využití

vojenské cvičiště, sportovní akce, ochrana přírody

Historický vývoj

Stálá posádka byla v Jindřichově Hradci dislokována od roku 1882. Do vzniku Československa, zde s výjimkou období I. světové války sídlila pěchota a jezdectvo. Již v této době zde probíhal výcvik vojáků, což také dokládá místní vžitý název pro oblast cvičiště – „Execírák“ (z německého die Exerzierplätze – vojenské cvičiště). Po vzniku první republiky zde postupně probíhal výcvik několika útvarů velikosti pluku. Po II. světové válce byly v JH umístěny pouze dva prapory, od roku 1950 v již celý pluk. V této době sloužilo cvičiště především pro výcvik pěchoty, proto bylo zejména v jižní části několik zákopů. Jednou z aktivit v území i nácvik pobytu v zimních podmínkách, proto byly v severovýchodní části zřízeny zemljanky. Ve středu cvičiště byla také střelnice pro lehké pěchotní zbraně. V roce 1960 došlo po další reorganizaci k přeměně útvaru na 7. tankový pluk, který zanikl až v roce 1990. Krom výcviku řidičů, který vedl ke vzniku několika tankových cest, zde probíhal výcvik pěchoty a ženijních prací. Na rozdíl od jiných území aktivity armády na Jindřichohradeckém cvičišti zcela neskončily. Od roku 1990 se zde vystřídalo několik jednotek. V roce 2008 zde zahájil činnost 44. lehký motorizovaný prapor 4. brigády rychlého nasazení (44. LMOPR).

Malé území na severozápadě cvičiště bylo využito k těžbě písku. Těžba byla ukončena v první polovině 90. let 20. století.  V roce 1998 zde byla vyhlášena přírodní památka Pískovna na cvičišti (na ploše 2,6 ha).

Biologicko-ochranářský význam

PP Pískovna na cvičišti hostí celou řadu světlomilných a pískomilných druhů organismů. Vzhledem k malé rozloze pískovny jsou pro populace vzácných druhů naprosto klíčové přilehlé bezlesé a narušované plochy přilehlého cvičiště. Cenná je zejména severní, nezarostlá část cvičiště, kterou stále využívá armáda.

Přírodní poměry

Cvičiště leží na jihovýchodním okraji Jindřichova Hradce, jedná se o rovinaté území s nadmořskou výškou okolo 500 m n.m. Geologické podloží tvoří pararuly, kryté zejména na západě až několik metrů mocnými říčními sedimenty štěrkopísků. Severní část cvičiště je mozaikou převážně ruderalizovaných trávníků a disturbovaných, jen řídce porostlých až nezarostlých míst. V tomto ohledu vyniká především plocha extenzivně využívaného fotbalového hřiště v severozápadní části území. Zejména severní okraje cvičiště zarůstají náletovými dřevinami. V jihovýchodní části lokality se nachází několik zazemněných vodních nádrží. 

PP Pískovna na cvičišti v SZ části území zahrnuje jámu po těžbě písku s drobnými vodními plochami na vlastním dně, na něž je vázána řada rostlin a živočichů, např. ropuchy krátkonohé, blatnice skvrnité a žábronožky letní.

Ochranářský management

PP Pískovna: První větší zásah byl proveden na přelomu let 2006-2007, kdy byly vytvořeny dvě menší tůně, strženy stěny pro hnízdění břehulí a obnaženy části terénu na dně pískovny i na plošině nad ní. Dále došlo k vykácení většiny náletových dřevin a k organizovaným pojezdům off-road automobilů (např. v r. 2015).

Cvičiště: Charakter aktivit na vojenském cvičišti se oproti 70. a 80. létům zcela změnil, současná činnost vojáků spočívá zejména v pohybu pěchoty a v příležitostných pojezdech automobily. Jinak je území bez managementu, kromě sečeného fotbalového hřiště v SZ cípu území. Od roku 2019 pořádá zdejší 44.LMOPR jednou ročně sportovní akci pro širokou veřejnost – extrémní překážkový závod Jindřichohradecký lev.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zapojování otevřených ploch, zarůstání lokality náletem, vysychání a zarůstání tůní.  

Osoby a organizace působící v území

44. LMOPR

PP Pískovna na cvičisti – Krajský úřad Jihočeského kraje, Mokřady, z.s., Calla, z.s., Hamerský potok, z.s.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Hydaticus continentalis 09.06.2017 NT
Brouci Hydrophilus aterrimus 09.06.2017 VU
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 15.09.2022 VU KO
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 07.06.2021 O
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 08.08.2017 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 09.06.2017 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 08.08.2017 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 09.05.2016 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha krátkonohá Epidalea calamita 02.06.2016 CR HD IV KO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 02.06.2016 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 09.05.2016 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 23.06.2016 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 12.06.2015 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 29.06.2015 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 08.08.2017 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 23.06.2016 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 31.05.2015 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 30.04.2023 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 29.06.2015 NT O
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 23.05.2016 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 21.05.2016 O
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 29.05.2016 VU O
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 17.05.2017 NT O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 27.04.2015 VU SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 05.07.2015 VU BD I O
Ptáci moudivláček lužní Remiz pendulinus 29.05.2016 VU O
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 27.04.2015 EN BD I KO
Ptáci potápka malá Tachybaptus ruficollis 06.07.2017 VU O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 02.08.2019 NT BD I O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 25.07.2017 EN SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 05.07.2015 NT
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 29.05.2016 SO

Zdroje informací

Kolář J. Hesoun P. (2019): Plán péče o přírodní památku Pískovna na cvičišti na období 2019 – 28.

cuzk.cz (staré letecké snímky)

jhlev.cz/

mokrady.wbs.cz/Piskovna-Na-cvicisti.html

www.hamerskypotok.cz/co-delame/upravujeme-piskovny/vlastní výzkum

www.calla.cz/piskovny/lokalita.php?id=44

Fotogalerie