Kašperské Hory – Pešťákův vrch

Bývalé cvičiště nad Kašperskými horami

Rozloha 35 ha

Opuštěno armádou zřejmě již v 60. nebo 70. letech 20. století

49.1405447N, 13.5718722E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

PR - Nebe; EVL - Šumava; PO - Šumava; CHKO - Šumava

Současné využití

V současné době využíváno převážně jako extenzivně obhospodařované louky.

Historický vývoj

Přesný charakter armádní činnosti se nepodařilo dohledat. Území patrně sloužilo k výcviku pěchoty, mělo luční charakter a existovala v něm síť zákopů bez přítomnosti cest charakteristických pro nácvik jízd těžších vozidel. Opuštěno bylo zřejmě již v 60. nebo nejpozději 70. letech 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Území jako celek je typickým výsekem luční krajiny nižších partií Šumavy bez zvláštního významu pro ochranu přírody. Hodnotnější jsou zarůstající zbytky opuštěných horských luk při východním okraji území.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasti CH7 v nadmořské výšce 750 – 790 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly lokálně překryté hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Většina lokality je využívána jako louky. Velmi vhodné by bylo obnovení hospodaření i ve východní části lokality.

Rizika

Pokračující sukcese ve východní části lokality.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bledule jarní Leucojum vernum 17.03.2020 NT O
Cévnaté rostliny dřípatka horská Soldanella montana 14.06.2023 O
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 14.06.2023 VU SO
Cévnaté rostliny nepatrnec rolní Aphanes arvensis 14.06.2023 NT
Cévnaté rostliny ostřice Hartmanova Carex hartmanii 14.06.2023 NT
Cévnaté rostliny ostřice stinná Carex umbrosa 14.06.2023 NT
Cévnaté rostliny škarda měkká čertkusolistá Crepis mollis subsp. succisifolia 14.06.2023 NT
Cévnaté rostliny vemeník Platanthera sp. 14.06.2023 VU
Cévnaté rostliny vemeník zelenavý Platanthera chlorantha 14.06.2023 VU O
Cévnaté rostliny vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia 14.06.2023 VU O
Cévnaté rostliny vrbovka bahenní Epilobium palustre 14.06.2023 NT
Cévnaté rostliny vrbovka tmavá Epilobium obscurum 14.06.2023 NT
Houby houževnatec vonný Lentinus suavissimus 20.09.2018 VU
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 03.06.2018 NT
Motýli hranostajník jívový Furcula furcula 03.06.2018 VU
Motýli hrotnokřídlec chmelový Hepialus humuli 03.06.2018 VU
Motýli hřbetozubec tmavý Notodonta torva 03.06.2018 EN
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 03.06.2018 NT
Motýli můřice březová Tetheella fluctuosa 14.07.2018 VU
Motýli můřice dvojtečná Ochropacha duplaris 14.07.2018 NT
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 21.08.2018 NT
Motýli perleťovec mokřadní Boloria eunomia 03.06.2018 O
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 03.06.2018 NT

Zdroje informací

Fotogalerie