Kašperské Hory – Ždánov

Bývalá střelnice na úpatí hory Ždánov

Rozloha 20 ha

Opuštěno armádou roku 1991

49.14714099N, 13.59180572E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

EVL - Šumava; PO - Šumava; CHKO - Šumava

Současné využití

Plocha je dnes zhruba z poloviny využívána jako louky, zbytek je ponechán spontánní sukcesi.

Historický vývoj

Území sloužilo jako střelnice, a to zřejmě pouze krátce po 2. světové válce. Již ve druhé polovině 60. let jsou na leteckých snímcích projevy činnosti armády nezřetelné. Po celou 2. polovinu 20. století měla lokalita luční charakter, přičemž porosty byly patrně pravidelně koseny. Západní, podmáčená, část začala po ukončení hospodaření zarůstat dřevinami, zatímco východní část je sečena dodnes.

Biologicko-ochranářský význam

Území jako celek je typickým výsekem krajiny nižších partií Šumavy. Převládají zde mezofilní horské louky, v sečené části nepříliš druhově bohaté (jedná se zřejmě z velké části o někdejší pole). Na okrajích se však vyskytují zbytky druhově bohatých smilkových trávníků s pupavou bezlodyžnou, jež dříve sloužily jako pastviny. Biologicky poměrně hodnotná je západní část ponechaná spontánní sukcesi, pokrytá mozaikou náletových lesíků a nesečených horských mezofilních až vlhkých luk s hojným pcháčem různolistým. Při západním okraji se nachází rozsáhlé nelesní rašelinné prameniště Opoleneckého potoka s jednou menší oligotrofní tůní.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasi CH7 v nadmořské výšce okolo 900 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly překryté hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Zhruba polovina je strojně sečena. Velmi vhodné by bylo obnovení hospodaření i v západní části lokality.

Rizika

Pokračující sukcese v západní části lokality.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 04.06.2021 NT O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 29.05.2019 VU O
Ptáci sýc rousný Aegolius funereus 29.05.2019 VU BD I SO
Savci vlk obecný Canis lupus 26.11.2022 CR HD II a IV KO

Zdroje informací

Fotogalerie