Kdyně

Bývalé cvičiště

Rozloha 70 ha

Opuštěno armádou zřejmě na počátku 90. let 20. století.

49.3909950N, 13.0597850E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Z velké části bez využití. Bývalé vojenské objekty jsou využity k rekreačním účelům a jako průmyslové stavby. Na části plochy je vymezena zahrada, část plochy uprostřed lokality je využita jako pastvina ovcí.

Historický vývoj

Způsob vojenského využití se nepodařilo blíže zjistit. Území však patrně nebylo příliš využíváno k činnostem způsobujícím typické vojenské disturbance. Na leteckém snímku z počátku 70. let 20. století se území jeví jako převážně travnaté s pouze omezeným množstvím cest. Podobný charakter si cvičiště uchovalo až do počátku 90. let.

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky relativně hodnotné jsou zbytky mezofilních ovsíkových luk, místy s přechodem k vlhkým pcháčovým loukám (bukvice lékařská, metlice trsnatá, bezkolenec), maloplošně i acidofilním suchým trávníkům (mateřídouška, zvonek okrouhlolistý). Lokalita je místem výskytu ptačích druhů otevřené zemědělské krajiny – ťuhýk obecný, strnad luční, krutihlav obecný, strnad obecný, pěnice hnědokřídlá. Lokalita má dosud značný potenciál, jehož rozvinutí závisí na vhodně nastaveném managementu.  Pokud by se podařilo na významnější ploše provádět pastvu ovcí a koz, lze očekávat pozitivní vývoj a udržení statusu refugia pro druhy zemědělské krajiny.

Přírodní poměry

Rozsáhlé opuštěné vojenské cvičiště, které si ve střední části dosud zachovává původní charakter s otevřenými plochami, křovinami i holými plochami na polní cestě. Na plochách trávníků se střídají suché a vlhké partie dané různorodou morfologií terénu. Vlivem sukcese nicméně dochází k postupnému zvyšování podílu dřevinné vegetace. Území leží v mírně teplé oblasti (rozhraní MT4 a MT7) v nadmořské výšce 500 – 550 m. Geologický podklad tvoří gabra a granodiority překryté hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Velmi malá část lokality je udržována pastvou ovcí.

Rizika

Pokračující sukcese.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 22.07.2014 VU O
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 22.07.2014 NT SO

Zdroje informací

Fotogalerie