Klatovy – Chaloupky

Klatovské letiště

Travnaté letiště se zázemím

Rozloha 55 ha

Letiště stále aktivně využíváno (civilní využití)

49.41741735N, 13.32264981E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

Současné využití

Část představuje plocha aktivně využívaného veřejného vnitrostátního letiště. Na části byla zbudována fotovoltaická elektrárna. Zbytek v současnosti není využíván, v minulosti zde však probíhala pastva skotu.

Historický vývoj

Plocha je kontinuálně využívána jako letiště.

Biologicko-ochranářský význam

Biologický potenciál této lokality je mimořádný, jedná se o zbytky kdysi na Klatovsku široce rozšířených lad tvořených mozaikou stanovišť vlhkých (ostřicové a pcháčové louky) i sušších (smilkové trávníky podhorského charakteru).

Byl zde zjištěn výskyt 88 druhů brouků 23 čeledí. Vesměs se jedná o eurytopní druhy a běžné zástupce daných biotopů. Byl zachycen 1 druh Červeného seznamu bezobratlých ČR – xylofágní Anisoxya fuscula (čeleď Melandryidae, kategorie zranitelný (VU) a 1 zvláště chráněný druh dle vyhlášky 395/92 Sb. – rozšířený zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, kategorie ohrožený (O).

V dotčené lokalitě bylo zaznamenáno celkem 11 zvláště chráněných druhů obratlovců podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Z obojživelníků a plazů byly zjištěny ohrožené ropucha obecná a užovka obojková a silně ohrožené ještěrka obecná a slepýš křehký. Bylo zaznamenáno 7 zvláště chráněných druhů ptáků – silně ohrožený moták lužní a bekasina otavní a ohrožené čáp bílý, moták pochop, bramborníček černohlavý, krkavec velký a vlaštovka obecná.

Severozápadní okraj navazuje na nivu Točnického potoka, která je v tomto úseku zaplavena činností bobra evropského.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti MT10 v nadmořské výšce 400 m. Geologický podklad tvoří biotitické granodiority překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty. 

Vegetační kryt jižní, nejzachovalejší části, tvoří mozaika vlhkých ostřicových lad a pcháčových luk, suchých acidofilních trávníků, ruderální vegetace a řídkých porostů dřevin.

Ochranářský management

Plocha letiště a jeho bezprostředního okolí je pravidelně sečena. Jižní, biologicky nejcennější část momentálně obhospodařována není, velmi vhodné by proto bylo obnovení extenzivní pastvy.

Rizika

Pokračující sukcese, zastavění.

Osoby a organizace působící v území

Pošumavský aeroklub Klatovy, z.s. (www.lkkt.cz)

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 05.05.2017 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 21.03.2019 VU O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 29.06.2022 NT BD I O
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 22.06.2019 VU
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 14.05.2017 NT
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 05.05.2017 VU BD I O
Ptáci slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula 14.05.2017 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 14.05.2017 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 14.05.2017 SO

Zdroje informací

Fotogalerie