Klatovy – Pod borem

Bývalé cvičiště

Rozloha 80 ha

Opuštěno armádou zřejmě na počátku 90. let 20. století.

49.41079079N, 13.2772272E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

Současné využití

Část plochy využita jako fotovoltaická elektrárna, na části jsou průmyslové objekty. Menší podíl je intenzívní pastvinou pro ovce, část byla pasena v minulosti a dnes jedná o opuštěnou pastvinu.

Historický vývoj

Způsob vojenského využití se nepodařilo blíže zjistit. Na leteckém snímku z počátku 70. let 20. století je patrný systém cest využívaných pro pojezdy těžké techniky v severní části lokality pod lesem. Ostatní části neměly zjevný způsob využití, alespoň částečně však zřejmě byly udržovány sečí. Území bylo armádou opuštěno v 90. letech 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky relativně hodnotnější jsou zbytky mezofilních ovsíkových luk a suchých acidofilních trávníků. Zjištěn výskyt žluny zelené, strnada obecného, ťuhýka obecného.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti MT10 v nadmořské výšce 400 – 450 m. Geologický podklad tvoří muskoviticko-biotitické rohovce a biotitické granodiority, překryté ve spodní části kvartérními hlinitopísčitými sedimenty. 

Vegetační kryt tvoří převážně mezofilní ovsíkové louky podléhající ruderalizaci a sukcesi křovin a stromů. Místy se vyskytují suché trávníky charakteru smilkových luk. Zbylou část představují stanoviště nepřírodního charakteru.

Ochranářský management

Část lokality je udržována pastvou ovcí.

Rizika

Pokračující sukcese, případně zastavění.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 03.04.2016 NT BD I O

Zdroje informací

Fotogalerie