Klenová

cvičiště, střelnice tanková

Opuštěno armádou po roce 2000

49.32785589N, 13.22987137E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Rozsáhlé a biotopově velmi pestré území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Centrální, nejvlhčí část mělké kotliny je zarostlá hustými porosty mokřadních vrbin v mozaice s vysokobylinnými lučními lady. Na svazích v S a V části území se dochovaly fragmenty suchých luk s hojnou jehlicí plazivou a druhově bohatá vegetace lesních lemů v řídkých porostech náletových dřevin. I přes postupující sukcesi (zvláště ve stření a východní části lokality, kde probíhá pouze omezený management) zde dosud nalezneme četné prvky disturbovaných biotopů (např. hrachor trávolistý, bělolist žlutavý, hvozdík svazčitý nebo kuňka žlutobřichá). Významná ornitologická lokalita.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, motokros, pojezdy vojenskou technikou, offroad, seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli batolec červený Apatura ilia 21.07.2020 O
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 21.07.2020 NT
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 14.06.2022 NT
Motýli vřetenuška mateřídoušková Zygaena purpuralis 29.07.2021 NT
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 11.06.2023 CR HD II a IV SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 08.06.2014 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 09.06.2019 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 25.01.2015 O
Ptáci rorýs obecný Apus apus 08.06.2014 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 19.06.2019 NT BD I O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 09.06.2019 SO

Zdroje informací

Fotogalerie