Kolín – Tři Dvory

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 44 ha

Opuštěno armádou v 90. letech.

50.04116542N, 15.23929354E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

Bez územní ochrany.

Současné využití

Vojenský výcvik v minulosti probíhal na disjunktních, avšak cestami vzájemně propojených plochách nacházejících se při okrajích centrálního lesního celku. Všechny části cvičiště jsou využívány pro občasné pojezdy motokrosu, jinak jsou bez využití. V severozápadní části byl zahájen ochranářský management směřovaný na obnovu širokolistých trávníků na opukové stráni.

Historický vývoj

V Kolíně do roku 1966 sídlil 16. tankový pluk, poté až do zrušení kasáren radiová vojska. Dle historických leteckých snímků probíhal vojenský výcvik na několika oddělených plochách při okraji lesního komplexu vzájemně propojených cestami. Všechny části cvičiště byly v minulosti holé s minimálním zastoupením malých keřů. Současně byly všechny plochy disturbované s alespoň základní sítí vyježděných cest. Největší koncentrace pojezdů vojenské techniky je patrná v severovýchodní části cvičiště.

Biologicko-ochranářský význam

Území představuje přírodovědně cenou mozaiku různých biotopů ovlivněných v minulosti vojenským výcvikem s výskytem širokého spektra chráněných a ohrožených druhů. V rámci širšího kontextu intenzivně zemědělsky využívaného území Kolínska se jedná o zachovalý fragment druhově bohatých stanovišť.

Přírodní poměry

Lokalita se rozkládá mezi severovýchodním okrajem města Kolín a obcí Tři Dvory. Dominantou území je vrch Na Vinici (248 m n. m.) nacházející se v severozápadní části. Bývalé cvičiště se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m a je tvořené oddělenými plochami. Severozápadní část tvoří opuková stráň s otevřenými plochami vyježděnými motokrosovými jezdci. V okolí se nacházejí širokolisté teplomilné trávníky (T3.4D), do kterých invadují náletové dřeviny. Dále jižním směrem uvnitř lesních porostů se nachází otevřená plocha s motokrosovou tratí vedenou v silně křovinami zarostlých a ruderalizovaných mezofilních trávnících s významným podílem invazních druhů (trnovník akát, Robinia pseudoacacia, zlatobýl, Solidago sp.).

Jižní část cvičiště je písčitá a je rozdělená cestou. V severní polovině směrem k lesu jsou dobře vyvinuté kostřavové trávníky písčin (T5.3) s některými typickými druhy (radyk prutnatý, Chondrilla juncaea, trávnička obecná, Armeria vulgaris. V jižní části jsou trávníky vyšší, zapojené a z okrajů zarůstají dřevinami a kompetičně silnými druhy (např. ostružiníky). V celé jižní části cvičiště jsou patrné různě staré trasy enduro pojezdů vedené přímo v terénu bez budování tratí.

Severovýchodní část cvičiště je rovinatá se souvislými porosty vysokých trav a velkým podílem třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Lokálně se zde šíří dřeviny. Na ploše jsou přítomny různě staré motokrosové dráhy.

Ochranářský management

Opuková stráň v dílčí ploše 4 a navazující plochy jsou v péči organizace ČSOP Huslík, která zde zahájila výřezy náletových dřevin a kosení trávníků. 

Na ostatních částech cvičiště jsou jediným způsobem managementu občasné pojezdy terénních vozidel, především motocyklů. Intenzita pojezdů je dostačující pro udržování populací lupenonohých korýšů, ale celkovou optimální péči o lokalitu nezajišťuje.

Rizika

Klíčovou hrozbou pro lokalitu je zarůstání otevřených stanovišť dřevinami a změny druhového složení trávníků v důsledku pronikání expanzních druhů rostlin. Oba faktory vedou k tlaku na biotopově náročné druhy především bezobratlých a rostlin a k jejich vymizení. 

Osoby a organizace působící v území

ČSOP Huslík.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny blín černý Hyoscyamus niger 11.07.2020 VU
Cévnaté rostliny černýš rolní Melampyrum arvense 19.06.2022 VU
Cévnaté rostliny divizna švábovitá Verbascum blattaria 26.06.2021 EN
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 27.10.2023 VU
Cévnaté rostliny koromáč olešníkový Silaum silaus 27.10.2023 NT
Cévnaté rostliny ledenec přímořský Lotus maritimus 19.06.2022 NT
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 20.07.2021 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 20.07.2021 VU KO
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 20.07.2021 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 30.05.2022 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 30.05.2022 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 28.08.2021 O
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 02.08.2023 NT
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 15.07.2015 EN HD II a IV SO
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 02.08.2023 VU KO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 02.08.2023 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 02.08.2023 NT SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 21.05.2017 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 21.05.2017 O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 02.05.2020 BD I
Ptáci rorýs obecný Apus apus 18.05.2017 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 21.05.2017 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 02.05.2020 O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 21.05.2017 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 21.05.2017 NT BD I O

Zdroje informací

Fotogalerie