Krnov – Chomýž

tanková střelnice

Rozloha 71,5 ha

1990

50.10620334N, 17.63939289E

Moravskoslezský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

seč, pastva, vyřezávání dřevin, výsadba ovocných dřevin

Historický vývoj

Na začátku 50. let byla v oblasti Chomýže vybudována pěchotní střelnice, dle některých zdrojů dokonce střelnice dvě. Po okupace Československa sovětskou armádou převzali okupanti správu této oblasti a vybudovali zde tankovou střelnici pro 77. gardový tankový pluk umístěný do krnovských kasáren. Střelnice byla určena pro střelbu z palubních zbraní, ale malorážkovou municí – tzn. s využitím vložné hlavně. 

S odsunem okupantů v roce 1990 vojenské aktivity na tomto území skončily. Území následně začalo zarůstat, byly zde sekány vybrané louky, nyní zde probíhá pastva.

Biologicko-ochranářský význam

Střelnice Chomýž se rozkládá na mírných svazích v okolí vodního toku Chomýžka. Bezprostřední okolí potoka je souvisle zarostlé olšovým luhem, zbývající části střelnice pokrývá mozaika ruderalizovaných trávníků zarůstajících náletem dřevin. Pomalu, ale důsledně se v těchto místech projevuje krajinná paměť – v minulosti ze severu přitékal do Chomýžky drobný sezónní přítok, který byl přehrazen tankovými drahami. V současné době je ve srážkově bohatších částech roku část drah zaplavena a zvolna se zde obnovuje vlhkomilná vegetace. V oblasti střelnice jsou i dva menší, hospodářsky využívané rybníky. Zejména v okolí západního jsou zdejší botanicky nejcennější společenstva, a sice vlhké pcháčové a bezkolencové louky. Území je regionálně poměrně cenné.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 350 m spadající do Krasovské vrchoviny leží v mírně teplé oblasti (MT7). Geologicky je lokalita poměrně pestrá. Výše položené partie jsou tvořeny spodnokarbonskými droby a jílovitými břidlicemi. Níže jsou pak různé kvartérní sedimenty.

Ochranářský management

Na lokalitě probíhá seč, v posledních letech pastva velkých spásačů. Dochází k dosadbám krajových odrůd ovocných dřevin.

Rizika

Další zarůstání lokality, neoptimální nastavení péče a absence disturbancí. Uzavření krajiny ohradou pro chovaná zvířata. Nemorální chování zapůjčitelů chovaných herbivorů.

Osoby a organizace působící v území

ZO ČSOP Levrekův ostrov

ZO ČSOP Slezské odrůdy, z.s.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Bombus sp. 10.07.2019 O
Brouci Xylotrechus pantherinus 09.07.2023 NT
Brouci střevlík Ulrichův Carabus ulrichii 30.06.2016 O
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 23.06.2022 O
Cévnaté rostliny čilimník nízký Chamaecytisus supinus 23.06.2022 NT
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 21.06.2023 VU SO
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 09.07.2023 NT
Motýli batolec červený Apatura ilia 23.06.2022 O
Motýli bělopásek topolový Limenitis populi 20.06.2023 VU O
Motýli bourovec březový Eriogaster lanestris 20.06.2023 VU
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 10.07.2023 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 09.08.2022 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek bělopásný Aricia eumedon 09.08.2022 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 21.06.2023 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 20.06.2023 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 31.05.2021 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 10.07.2023 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 04.06.2016 NT
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 21.06.2023 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 27.05.2017 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 11.04.2015 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 08.06.2016 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 06.07.2021 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 11.04.2015 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 14.05.2015 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 14.05.2015 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 10.04.2020 VU HD V
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 14.05.2015 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 19.04.2020 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 14.05.2015 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 11.04.2015 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 06.07.2021 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 15.04.2017 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 26.09.2023 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 26.09.2023 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 20.04.2014 VU KO
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 20.06.2023 EN SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 20.07.2021 NT BD I O

Zdroje informací

Slezské odrůdy

https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

Fotogalerie