Krnov – Ježník

Kabátův kopec

cvičiště řidičů těžké techniky

Rozloha 59,3 ha

1990

50.09882744N, 17.66255246E

Moravskoslezský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

seč, vyřezávání dřevin

Historický vývoj

Vojsko začalo oblast Ježníku využívat po II. světové válce – na začátku 50. let – v souvislosti s umístěním střeleckého pluku do Krnova. V první polovině 50. let je na jihovýchodě malá střelnice a svahy a úpatí Kabátova kopce jsou protkány pěchotními zákopy a velkým množstvím – místy dosud patrných – okopů. Po invazi v roce 1968 zde působili pouze sovětští vojáci, ti začali využívat území pro výcvik řidičů 77. gardového tankového pluku umístěného do krnovských kasáren. Od 70. let je v oblasti Ježníku velké množství tankových cest.  S odchodem sovětské posádky vojenské aktivity zcela zanikly. 

Po odchodu armády začalo území zarůstat. V polovině 90. let zde bylo motokrosové hřiště, které poměrně brzy zaniklo. Svahy Kubátova kopce jsou dlouhodobě sekány.

Biologicko-ochranářský význam

Cvičišti Ježník dominuje zalesněný vrch, na mělčích půdách jeho úbočí jsou společenstva acidofilních suchých trávníků. Níže jsou pak zastoupeny druhově bohaté trávníky ovsíkových luk doplněné řadou ruderálních druhů. V rozsáhlých, nejníže položených partiích jsou náletovými dřevinami zarůstající ruderalizované porosty s třtinou a zlatobýlem. Území je regionálně cenné.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 400 m spadající do Krasovské vrchoviny leží v mírně teplé oblasti (MT7). Geologicky je lokalita poměrně pestrá. Vlastní vrch je tvořen spodnokarbonskými droby a jílovitými břidlicemi. Níže jsou pak různé kvartérní sedimenty. 

Ochranářský management

Na lokalitě dochází k vyřezávání dřevin a pravidelné seči.

Rizika

Další zarůstání lokality, neoptimální nastavení péče a absence disturbancí.

Osoby a organizace působící v území

ZO ČSOP Levrekův ostrov

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci střevlík Ulrichův Carabus ulrichii 11.06.2023 O
Cévnaté rostliny okrotice dlouholistá Cephalanthera longifolia 28.05.2023 NT O
Cévnaté rostliny vstavač mužský Orchis mascula 17.05.2017 EN SO
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 13.07.2022 NT
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 12.07.2022 NT
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 26.07.2021 NT HD II a IV SO
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 28.05.2023 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 12.07.2022 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 31.05.2022 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 30.08.2018 O
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 31.05.2022 NT
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 03.08.2021 VU
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 12.07.2022 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 12.07.2022 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 08.05.2020 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 08.05.2020 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 08.05.2020 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 28.05.2023 CR HD II a IV SO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 08.05.2020 NT HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 14.06.2018 NT SO
Plazi slepýš východní Anguis colchica 12.08.2020 NT
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 14.06.2018 VU HD IV SO
Plazi zmije obecná Vipera berus 21.04.2019 VU KO
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 14.09.2017 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 14.06.2018 VU BD I SO

Zdroje informací

https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

Fotogalerie