Lažany

střelnice tanková

Opuštěno armádou po roce 2000

49.79836198N, 12.87067247E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá střelnice se nachází na mírných jihovýchodně orientovaných svazích pod Vlčí horou. V současné době je z větší část bez zásahu, přesto zde však stále výrazně převažuje travinná vegetace nad porosty náletových dřevin. Pouze v jihovýchodní části jsou menší plochy spásané a sečené. Ve vegetaci převažují mezofilní až sušší louky, které místy přecházejí do relativně zachovalých krátkostébelných acidofilních trávníků. Severozápadní část lokality navazující na PR Pod Volfštějnem pokrývají vysokobylinná vlhkomilná luční lada s hojným vlčím bobem mnoholistým. Botanicky pozoruhodný je drobný lesík při jihozápadním okraji někdejší střelnice s výskytem několika vzácnějších druhů reliktního bezlesí (jeřáb dunajský, prha arnika, pcháč bezlodyžný, jalovec obecný). Významná ornitologická lokalita.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva a seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 16.05.2023 NT O
Cévnaté rostliny tolije bahenní Parnassia palustris 23.07.2014 EN O
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 26.07.2021 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 02.06.2021 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 26.07.2021 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 02.06.2021 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 02.06.2021 O
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 26.07.2021 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 26.07.2021 NT
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 24.06.2021 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 07.07.2022 VU O
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 03.07.2017 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 11.06.2021 O
Ptáci krkavec velký Corvus corax 11.06.2021 O
Ptáci luňák červený Milvus milvus 11.06.2021 CR BD I KO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 11.06.2021 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 08.06.2016 NT BD I O

Zdroje informací

Fotogalerie