Libovice

Pěchotní střelnice

Rozloha 7 ha

Období ukončení výcviku neznámé.

50.24766061N, 13.99992972E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Bez využití.

Historický vývoj

Pěchotní střelnice sloužila pro vojenské útvary dislokované ve Slaném. Vznikla během druhé světové války a fungovala i po roce 1945. Detaily k provozu a ukončení činnosti se nepodařilo získat.  

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky nevýznamné území.

Přírodní poměry

Lokalita se nachází uvnitř lesního komplexu západně od obce Libovice. V současnosti má podobu drobného fragmentu neudržovaného bezlesí uvnitř lesa s ruderalizoanými trávníky. Leží v teplé klimatické oblasti (T2).

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie