Malhostovice

Bývalé cvičiště

Rozloha 30 ha

Opuštěno armádou v 90. letech.

49.3225628N, 16.5180958E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

PP Zlobice; EVL Zlobice.

Současné využití

Na lokalitě působí farma OVEKO, která zde vybudovala areál sloužícím propagaci chovu ovcí a koz. Místo se také stalo oblíbeným turistickým cílem, kde mohou lidé pozorovat zvířata pohybující se po bývalých tankových cestách, mezi četnými zákopy nebo kolem bývalé pozorovací věže, která se proměnila na rozhlednu.

Historický vývoj

Bývalé vojenské cvičiště mělo poměrně krátkou historii. Od 50. let 20. století bylo území využíváno jako pastvina pro stádo ovcí plemene Stavropolských merinek šlechtitelského chovu Státního statku Brno, hospodářství Kuřim. Vojenské cvičiště zde vzniklo na místě původních pastvin a sadů v roce 1976 a bylo využívané Vojenskou akademií Antonína Zápotockého v Brně (v současnosti Univerzita obrany). Četné zákopy ve střední části ukazují především na pěchotní výcvik, ale v území lze nalézt například i vybudované pozice (okopy) pro děla. Cvičiště bylo dále využíváno pro výcvik řidičů těžké pásové i kolové techniky. Činnost ale nebyla příliš intenzivní, proto docházelo k postupnému zarůstání území křovinami. V roce 1989 zde výcvik skončil, nicméně pozemky cvičiště byly předány obci Malhostovice až v roce 2003.

Biologicko-ochranářský význam

Druhově bohatá mozaika suchých trávníků, solitérních dřevin a malých hájků na jižně orientovaných výslunných svazích. Entomologicky cenná lokalita.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště na Zlobici leží mezi Kuřimí a Malhostovicemi na jihozápadně až jižně orientovaných svazích vrchu Zlobice, budovaného biotitickou žulou Brněnského masivu. Vyznačuje se poměrně značnými výškovými rozdíly – mezi nejnižším bodem při jihovýchodním okraji cvičiště a vrcholovou plošinou (405 m n.m.) je rozdíl 85 metrů. Území pokrývají suché acidofilní pastviny volně přecházející do řídkých doubrav, lískových křovin a jiných typů spásaných biotopů s dřevinami.

Ochranářský management

Zlobici můžeme považovat za názornou ukázku dobře zvládnutého managementu, v tomto případě založeného na zemědělském hospodaření. Pastva ovcí, koz, koní a oslů zde pomáhá udržovat především rozsáhlé plochy teplomilných trávníků s ploškami volné půdy, avšak neomezuje se jen na bezlesí. Vypásány jsou také různé křoviny, ovocné sady (dnes postupně obnovované) i vzrostlé lesní porosty, mezi nimiž vynikají unikátní řídké pastevní doubravy, dříve zjevně obhospodařované jako pařeziny. 

Rizika

Lokálně může být rizikem příliš intenzivní pastva některých částí, avšak v kontextu celé lokality s různými režimy pastvy je toto riziko málo významné. 

Osoby a organizace působící v území

Farma OVEKO – chov ovcí a koz

Krajský úřad Jihomoravského kraje – orgán ochrany přírody

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

 

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Biscutella laevigata subsp. varia 21.05.2022 O
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 09.10.2017 VU
Cévnaté rostliny lněnka lnolistá Thesium linophyllon 21.05.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice nízká Carex humilis 21.05.2022 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 21.06.2016 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 21.06.2016 NT
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 09.08.2021 VU O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 12.05.2019 BD I
Ptáci krkavec velký Corvus corax 12.05.2019 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 12.05.2019 VU SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 12.05.2019 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 11.03.2023 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 12.05.2019 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 12.05.2019 SO

Zdroje informací

Vlastní šetření

https://www.malhostovice.eu/farma-oveko/ms-8076

Fotogalerie