Manětín

Dlouhá louka

střelnice letecká

Opuštěno armádou zřejmě zač. 90. let

49.91248174N, 13.17896153E

Status ochrany přírody

Současné využití

Historický vývoj

Bývalá letecká střelnice Dlouhá louka patří mezi biologicky nejhodnotnější bývalé vojenské prostory na Plzeňsku. Střední a jižní část území je situována do mělké kotliny s velmi dobře vyvinutými rašelinnými loukami. Reliéf je zde vlivem někdejších armádních aktivit dosud velmi členitý. Z významných druhů rostlin lze jmenovat zejména rosnatku okrouhlolistou, jejíž výskyt je vázán na raná stádia zarůstání zvodnělých depresí s převahou mechorostů. Velmi významná je rovněž přítomnost drobných tůní, které jsou biotopem kriticky ohrožené bublinatky vícekvěté a několika druhů obojživelníků. V současnosti je lokalita bez managementu, což vede k postupné expanzi dřevin a sukcesnímu posunu rašelinné vegetace směrem k vysokobylinným lučním ladům. Území svým charakterem navazuje na nedalekou přírodní rezervaci Hůrky.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bublinatka vícekvětá Utricularia bremii 12.07.2019 EN KO
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 23.06.2015 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 23.06.2015 VU SO
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 23.06.2015 VU HD IV SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 23.06.2015 O
Ptáci sýc rousný Aegolius funereus 01.04.2021 VU BD I SO

Zdroje informací

Fotogalerie